M88  12bet
logo

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ailatoi  
#1 Đã gửi : 16/05/2019 lúc 11:23:24(UTC)
ailatoi


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-05-2019(UTC)
Bài viết: 67
Argentina

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 15 lần trong 9 bài viết
chuyện là thế này, forum này có 1 hình nhân dị dạng bụng phệ không nghề nghiệp học hành vì gia đình không có điều kiện cho ăn học đàng hoàng, công việc là ở nhà giặt tã thay vợ và thường trực 24/7 ở forum để nhảy vào cắn đýt bất cứ 1 ai trừ những anh nào mở bét phờ ri cho bạn í thì bạn í mới k căn đýt mà tình nguyện làm vệ sĩ cho những anh đó để đi cắn lại đối thủ của những anh đó. bạn í tên là ve CHÓ tự khoác lên mình chiếc áo rân hà lộy gốc tỉnh chẵn và đi khinh miệt những ai là dân tỉnh lẻ. vâng đó là bạn con ve CHÓ của chúng ta. theo định nghĩa về không nhục của bạn í là, bạn í đi xin ăn, đi xin bét phờ ri, đi bợ đýt, k nghề ngỗng, k học hành, và đặc biệt phải là rân tỉnh chẵn, rân hà lộy gốc thì mới là k nhục. tất cả các trường hợp ngược lại thì đều là nhục. vâng 1 định nghĩa rất mới về nhục của bạn con ve CHÓ của chúng ta. bạn Nong hẹn lên hà nội, lên gặp rân hà lộy gốc, rân tỉnh chẵn chính là bạn con ve CHÓ, và bạn con ve CHÓ còm men rất đỗi háo hức, tiếp nhiệt tình chu đáo tại tỉnh chẵn của mình nhưng đến khi bạn Nong lên đến Mỹ Đình hà nội nơi gần chỗ mà bạn con ve CHÓ bẩu nhà của mình ở đó thì bạn con ve CHÓ im hơi lặng tiếng viện lý do trốn mất cmn hút làm bạn Nong hụt hẫng ra về lòng tiu ngỉu buồn thiu vì hy vọng nhiều thất vọng càng nhiều. chốt 1 câu cạn lời với bạn con ve CHÓ... con khỉ con khỉ
Quảng cáo
Offline Nguthichet145255040  
#2 Đã gửi : 16/05/2019 lúc 11:45:44(UTC)
Nguthichet145255040


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 26-12-2018(UTC)
Bài viết: 86
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 38 lần trong 31 bài viết
Chấp làm lol gì cái thằng khố rách áo ôm. Chỉ loanh quanh đi xin cái cược free 50k. Nói thì có vẻ ta đây này nọ. Nhưng bài nào anh em post lên là nhảy vào cắn quẩn. Loại thằng ý bước ra khỏi cái phòng trọ là vỡ mồm.
Online nguyenvanvanve  
#3 Đã gửi : 16/05/2019 lúc 11:47:46(UTC)
nguyenvanvanve


Danh hiệu: Veteran Member

Medals: Tipster: Tipster of the month

Nhóm: Member, Tipster of the month
Gia nhập: 22-12-2018(UTC)
Bài viết: 1,777
Đến từ: HÀ NỘI

Cảm ơn: 239 lần
Được cảm ơn: 330 lần trong 296 bài viết

Originally Posted by: Nguthichet145255040 Go to Quoted Post
Chấp làm lol gì cái thằng khố rách áo ôm. Chỉ loanh quanh đi xin cái cược free 50k. Nói thì có vẻ ta đây này nọ. Nhưng bài nào anh em post lên là nhảy vào cắn quẩn. Loại thằng ý bước ra khỏi cái phòng trọ là vỡ mồm.

Bố mày sợ mày quá cơ Phúc ạ.việc Lồ n gì phải chơi 2 nick tung hứng như vậy.

Bố mày sợ người vỡ mồm trước lại là mày đấy Phúc ơi.

oppabet nhà cái uy tín s? 1
Offline nguyenvanvang85  
#4 Đã gửi : 16/05/2019 lúc 11:51:35(UTC)
nguyenvanvang85


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 08-05-2019(UTC)
Bài viết: 143
Viet Nam
Đến từ: Hải Phòng

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 21 bài viết

Originally Posted by: ailatoi Go to Quoted Post
chuyện là thế này, forum này có 1 hình nhân dị dạng bụng phệ không nghề nghiệp học hành vì gia đình không có điều kiện cho ăn học đàng hoàng, công việc là ở nhà giặt tã thay vợ và thường trực 24/7 ở forum để nhảy vào cắn đýt bất cứ 1 ai trừ những anh nào mở bét phờ ri cho bạn í thì bạn í mới k căn đýt mà tình nguyện làm vệ sĩ cho những anh đó để đi cắn lại đối thủ của những anh đó. bạn í tên là ve CHÓ tự khoác lên mình chiếc áo rân hà lộy gốc tỉnh chẵn và đi khinh miệt những ai là dân tỉnh lẻ. vâng đó là bạn con ve CHÓ của chúng ta. theo định nghĩa về không nhục của bạn í là, bạn í đi xin ăn, đi xin bét phờ ri, đi bợ đýt, k nghề ngỗng, k học hành, và đặc biệt phải là rân tỉnh chẵn, rân hà lộy gốc thì mới là k nhục. tất cả các trường hợp ngược lại thì đều là nhục. vâng 1 định nghĩa rất mới về nhục của bạn con ve CHÓ của chúng ta. bạn Nong hẹn lên hà nội, lên gặp rân hà lộy gốc, rân tỉnh chẵn chính là bạn con ve CHÓ, và bạn con ve CHÓ còm men rất đỗi háo hức, tiếp nhiệt tình chu đáo tại tỉnh chẵn của mình nhưng đến khi bạn Nong lên đến Mỹ Đình hà nội nơi gần chỗ mà bạn con ve CHÓ bẩu nhà của mình ở đó thì bạn con ve CHÓ im hơi lặng tiếng viện lý do trốn mất cmn hút làm bạn Nong hụt hẫng ra về lòng tiu ngỉu buồn thiu vì hy vọng nhiều thất vọng càng nhiều. chốt 1 câu cạn lời với bạn con ve CHÓ... con khỉ con khỉ

Vanve là người Hải Phòng đông hương với tôi chứ đéo phải Hà nội đâu nhé

thanks 1 người cảm ơn nguyenvanvang85 cho bài viết.
ailatoi trên 16-05-2019(UTC) ngày
ailatoi  
#5 Đã gửi : 16/05/2019 lúc 11:54:41(UTC)
ailatoi


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-05-2019(UTC)
Bài viết: 67
Argentina

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 15 lần trong 9 bài viết
Originally Posted by: nguyenvanvang85 Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: ailatoi <a href="/posts/m7726248-the-nao-la-nhuc#post7726248"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote">chuyện l&agrave; thế n&agrave;y, forum n&agrave;y c&oacute; 1 h&igrave;nh nh&acirc;n dị dạng bụng phệ kh&ocirc;ng nghề nghiệp học h&agrave;nh v&igrave; gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện cho ăn học đ&agrave;ng ho&agrave;ng, c&ocirc;ng việc l&agrave; ở nh&agrave; giặt t&atilde; thay vợ v&agrave; thường trực 24/7 ở forum để nhảy v&agrave;o cắn đ&yacute;t bất cứ 1 ai trừ những anh n&agrave;o mở b&eacute;t phờ ri cho bạn &iacute; th&igrave; bạn &iacute; mới k căn đ&yacute;t m&agrave; t&igrave;nh nguyện l&agrave;m vệ sĩ cho những anh đ&oacute; để đi cắn lại đối thủ của những anh đ&oacute;. bạn &iacute; t&ecirc;n l&agrave; ve CH&Oacute; tự kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh chiếc &aacute;o r&acirc;n h&agrave; lộy gốc tỉnh chẵn v&agrave; đi khinh miệt những ai l&agrave; d&acirc;n tỉnh lẻ. v&acirc;ng đ&oacute; l&agrave; bạn con ve CH&Oacute; của ch&uacute;ng ta. theo định nghĩa về kh&ocirc;ng nhục của bạn &iacute; l&agrave;, bạn &iacute; đi xin ăn, đi xin b&eacute;t phờ ri, đi bợ đ&yacute;t, k nghề ngỗng, k học h&agrave;nh, v&agrave; đặc biệt phải l&agrave; r&acirc;n tỉnh chẵn, r&acirc;n h&agrave; lộy gốc th&igrave; mới l&agrave; k nhục. tất cả c&aacute;c trường hợp ngược lại th&igrave; đều l&agrave; nhục. v&acirc;ng 1 định nghĩa rất mới về nhục của bạn con ve CH&Oacute; của ch&uacute;ng ta. bạn Nong hẹn l&ecirc;n h&agrave; nội, l&ecirc;n gặp r&acirc;n h&agrave; lộy gốc, r&acirc;n tỉnh chẵn ch&iacute;nh l&agrave; bạn con ve CH&Oacute;, v&agrave; bạn con ve CH&Oacute; c&ograve;m men rất đỗi h&aacute;o hức, tiếp nhiệt t&igrave;nh chu đ&aacute;o tại tỉnh chẵn của m&igrave;nh nhưng đến khi bạn Nong l&ecirc;n đến Mỹ Đ&igrave;nh h&agrave; nội nơi gần chỗ m&agrave; bạn con ve CH&Oacute; bẩu nh&agrave; của m&igrave;nh ở đ&oacute; th&igrave; bạn con ve CH&Oacute; im hơi lặng tiếng viện l&yacute; do trốn mất cmn h&uacute;t l&agrave;m bạn Nong hụt hẫng ra về l&ograve;ng tiu ngỉu buồn thiu v&igrave; hy vọng nhiều thất vọng c&agrave;ng nhiều. chốt 1 c&acirc;u cạn lời với bạn con ve CH&Oacute;... <img src="/Images/Emoticons/monkey.gif" alt="con khỉ" /> <img src="/Images/Emoticons/monkey.gif" alt="con khỉ" /> </div></div></p> <p>Vanve l&agrave; người Hải Ph&ograve;ng đ&ocirc;ng hương với t&ocirc;i chứ đ&eacute;o phải H&agrave; nội đ&acirc;u nh&eacute;</p>
thế mà thằng súc vật ve CHÓ này nó tự nhận nó là rân hà lộy gốc, rân tỉnh chẵn đi khinh dân tỉnh lẻ đấy ông ạ. bố cái thằng rẻ rách, thảo nào bạn Nong hẹn ra gặp mặt ở Mỹ Đình mà trốn chui trốn lủi như con chó ghẻ = ))
ailatoi  
#6 Đã gửi : 16/05/2019 lúc 11:56:59(UTC)
ailatoi


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-05-2019(UTC)
Bài viết: 67
Argentina

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 15 lần trong 9 bài viết
Originally Posted by: Nguthichet145255040 Go to Quoted Post
Chấp làm lol gì cái thằng khố rách áo ôm. Chỉ loanh quanh đi xin cái cược free 50k. Nói thì có vẻ ta đây này nọ. Nhưng bài nào anh em post lên là nhảy vào cắn quẩn. Loại thằng ý bước ra khỏi cái phòng trọ là vỡ mồm.
công nhận ông tài, thằng ve CHÓ này đi ở trọ thuê chứ tỉnh chẵn cái lồl má nhà nó chứ chẵn Cool Cool
Offline Mãn  
#7 Đã gửi : 16/05/2019 lúc 12:02:37(UTC)
Mãn


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 03-01-2017(UTC)
Bài viết: 941
Viet Nam
Đến từ: Mãn

Cảm ơn: 76 lần
Được cảm ơn: 223 lần trong 198 bài viết

Tập 2 à 

 

Tập 1 khí thế rồi, tập 2 sao bùn tẻ thế này

Offline knowdienow2012  
#8 Đã gửi : 16/05/2019 lúc 12:29:18(UTC)
knowdienow2012


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 09-09-2012(UTC)
Bài viết: 407
Viet Nam
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 266 lần
Được cảm ơn: 68 lần trong 58 bài viết

Thằng thớt rãnh vkl, lập cả chuc cai topic 

Nói chung là kẻ 8 lạng, người nửa cân = ))

Offline nguyenvanvang85  
#9 Đã gửi : 16/05/2019 lúc 01:49:53(UTC)
nguyenvanvang85


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 08-05-2019(UTC)
Bài viết: 143
Viet Nam
Đến từ: Hải Phòng

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 21 bài viết

Originally Posted by: ailatoi Go to Quoted Post

Originally Posted by: nguyenvanvang85 Go to Quoted Post
Originally Posted by: ailatoi Go to Quoted Post
chuyện là thế này, forum này có 1 hình nhân dị dạng bụng phệ không nghề nghiệp học hành vì gia đình không có điều kiện cho ăn học đàng hoàng, công việc là ở nhà giặt tã thay vợ và thường trực 24/7 ở forum để nhảy vào cắn đýt bất cứ 1 ai trừ những anh nào mở bét phờ ri cho bạn í thì bạn í mới k căn đýt mà tình nguyện làm vệ sĩ cho những anh đó để đi cắn lại đối thủ của những anh đó. bạn í tên là ve CHÓ tự khoác lên mình chiếc áo rân hà lộy gốc tỉnh chẵn và đi khinh miệt những ai là dân tỉnh lẻ. vâng đó là bạn con ve CHÓ của chúng ta. theo định nghĩa về không nhục của bạn í là, bạn í đi xin ăn, đi xin bét phờ ri, đi bợ đýt, k nghề ngỗng, k học hành, và đặc biệt phải là rân tỉnh chẵn, rân hà lộy gốc thì mới là k nhục. tất cả các trường hợp ngược lại thì đều là nhục. vâng 1 định nghĩa rất mới về nhục của bạn con ve CHÓ của chúng ta. bạn Nong hẹn lên hà nội, lên gặp rân hà lộy gốc, rân tỉnh chẵn chính là bạn con ve CHÓ, và bạn con ve CHÓ còm men rất đỗi háo hức, tiếp nhiệt tình chu đáo tại tỉnh chẵn của mình nhưng đến khi bạn Nong lên đến Mỹ Đình hà nội nơi gần chỗ mà bạn con ve CHÓ bẩu nhà của mình ở đó thì bạn con ve CHÓ im hơi lặng tiếng viện lý do trốn mất cmn hút làm bạn Nong hụt hẫng ra về lòng tiu ngỉu buồn thiu vì hy vọng nhiều thất vọng càng nhiều. chốt 1 câu cạn lời với bạn con ve CHÓ... con khỉ con khỉ

Vanve là người Hải Phòng đông hương với tôi chứ đéo phải Hà nội đâu nhé

thế mà thằng súc vật ve CHÓ này nó tự nhận nó là rân hà lộy gốc, rân tỉnh chẵn đi khinh dân tỉnh lẻ đấy ông ạ. bố cái thằng rẻ rách, thảo nào bạn Nong hẹn ra gặp mặt ở Mỹ Đình mà trốn chui trốn lủi như con chó ghẻ = ))

Bạn Long cũng là dân Hải Phòng, toàn là đồng hương yêu quý của tôi đấy ông à

Online nguyenvanvanve  
#10 Đã gửi : 16/05/2019 lúc 02:00:22(UTC)
nguyenvanvanve


Danh hiệu: Veteran Member

Medals: Tipster: Tipster of the month

Nhóm: Member, Tipster of the month
Gia nhập: 22-12-2018(UTC)
Bài viết: 1,777
Đến từ: HÀ NỘI

Cảm ơn: 239 lần
Được cảm ơn: 330 lần trong 296 bài viết
Sao nguyenvanvang85 biết tôi ở Hải Phòng.có phải nguyenvanvang ngày xưa ko biết viết dấu phải ko.
oppabet nhà cái uy tín s? 1
Offline nguyenvanvang85  
#11 Đã gửi : 16/05/2019 lúc 02:03:42(UTC)
nguyenvanvang85


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 08-05-2019(UTC)
Bài viết: 143
Viet Nam
Đến từ: Hải Phòng

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 21 bài viết

Originally Posted by: nguyenvanvanve Go to Quoted Post
Sao nguyenvanvang85 biết tôi ở Hải Phòng.có phải nguyenvanvang ngày xưa ko biết viết dấu phải ko.

Tôi mới học đánh chữ có dấu mà ông bạn 

Còn vì sao tôi biết ông bạn là người Hải Phòng thì tôi xin phép nói sau nhé 

thanks 1 người cảm ơn nguyenvanvang85 cho bài viết.
nguyenvanvanve trên 16-05-2019(UTC) ngày
ailatoi  
#12 Đã gửi : 16/05/2019 lúc 03:25:46(UTC)
ailatoi


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-05-2019(UTC)
Bài viết: 67
Argentina

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 15 lần trong 9 bài viết
Originally Posted by: nguyenvanvanve Go to Quoted Post
Sao nguyenvanvang85 biết tôi ở Hải Phòng.có phải nguyenvanvang ngày xưa ko biết viết dấu phải ko.
thế mà đỵt mả tổ nhà thanh liên cứ xoen xoét cãi mõm chó mình là rân hà lộy gốc, rân tỉnh chẵn, nhà ở Mỹ đình xong còn đi KHINH DÂN TỈNH LẺ. thanh liên sống ảo đi ăn xin lừa đảo về thân thế, quê quán từ bỏ nơi quê cha đất mẹ của mình thì chết con mẹ nhà thanh liên đi. việc này còn dám làm, dám nói phét sống ảo thì chả có việc lồl gì mà thanh liên k từ bỏ thủ đoạn để làm cả. nhục mặt chưa, cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra thôi Cool Cool Cool

Sửa bởi người viết 16/05/2019 lúc 03:29:12(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ailatoi  
#13 Đã gửi : 16/05/2019 lúc 05:39:55(UTC)
ailatoi


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-05-2019(UTC)
Bài viết: 67
Argentina

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 15 lần trong 9 bài viết
Originally Posted by: nguyenvanvanve Go to Quoted Post
Sao nguyenvanvang85 biết tôi ở Hải Phòng.có phải nguyenvanvang ngày xưa ko biết viết dấu phải ko.
đỵt mẹ mày con ve CHÓ bá dơ ơi, mày đổi ních rồi à. ừ đổi ních mà xạo lồl tiếp đi nhé thằng thấy sang bắt quàng làm họ, tự nhận là rân chơy hà lộy gốc, rân tỉnh chẵn đi khinh tỉnh lẻ. bố cái thằng bá dơ té con mẹ mày khỏi diễn đàn đi cho ng khác đỡ sỉ vả . k thì gọi con đĩ đực seven1308 chuyên bú lồl cho con cái lên để nó gánh cho tí nhục. 1 thằng ve CHÓ thì nhục nhã k còn chỗ chui, 1 con đĩ đực thì công việc chính là bú lồl con cái để kiếm miếng ăn nên phải chuyên đi bênh vực con cái. nhục 2 thể loại nghèo hèn mạt = ))
Offline Nguthichet145255040  
#14 Đã gửi : 17/05/2019 lúc 02:54:35(UTC)
Nguthichet145255040


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 26-12-2018(UTC)
Bài viết: 86
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 38 lần trong 31 bài viết
Originally Posted by: nguyenvanvanve Go to Quoted Post
Originally Posted by: Nguthichet145255040 Go to Quoted Post
Chấp l&agrave;m lol g&igrave; c&aacute;i thằng khố r&aacute;ch &aacute;o &ocirc;m. Chỉ loanh quanh đi xin c&aacute;i cược free 50k. N&oacute;i th&igrave; c&oacute; vẻ ta đ&acirc;y n&agrave;y nọ. Nhưng b&agrave;i n&agrave;o anh em post l&ecirc;n l&agrave; nhảy v&agrave;o cắn quẩn. Loại thằng &yacute; bước ra khỏi c&aacute;i ph&ograve;ng trọ l&agrave; vỡ mồm.
Bố m&agrave;y sợ m&agrave;y qu&aacute; cơ Ph&uacute;c ạ.việc Lồ n g&igrave; phải chơi 2 nick tung hứng như vậy. Bố m&agrave;y sợ người vỡ mồm trước lại l&agrave; m&agrave;y đấy Ph&uacute;c ơi.
Đỵt mẹ con lợn nguyenvanve. Bố mày ko phải là phúc nhé. Bố mày nhà ở time. Rất muốn đc vỡ mồm với mày. Vì ghét loại súc vật mày lâu rồi. Anh em thua tha vì mày nhiều. Mày cho bố mày xin cái địa chỉ. Nếu ko thì đến chỗ bố. Bố mày xin được vỡ mồm với mày. Tòa T3 time nhé. Nổ mẹ mày địa chỉ nhanh.
Online nguyenvanvanve  
#15 Đã gửi : 17/05/2019 lúc 07:27:58(UTC)
nguyenvanvanve


Danh hiệu: Veteran Member

Medals: Tipster: Tipster of the month

Nhóm: Member, Tipster of the month
Gia nhập: 22-12-2018(UTC)
Bài viết: 1,777
Đến từ: HÀ NỘI

Cảm ơn: 239 lần
Được cảm ơn: 330 lần trong 296 bài viết

Thôi,tao sợ những thằng nổ địa chỉ lắm.chúng mày tha cho tao đc ko,để tao tham gia diễn đàn cho đc thoải mái.chứ chửi nhau với lại thách thức chúng mày tao dễ bị khóa nick lắm.

Thế nhé,những thằng nào từ trước giờ tao làm cho chúng mày ngứa mắt thì coi như tao xin lỗi.mong chúng mày tha cho tao và nhìn thấy tao comment điều gì thì coi như ko đọc thấy nhé.

oppabet nhà cái uy tín s? 1
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 4.336 giây.