M88  12bet
logo

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline Đôi Tay Nhỏ Quá  
#1 Đã gửi : 12/10/2018 lúc 05:22:26(UTC)
Đôi Tay Nhỏ Quá


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 12-10-2018(UTC)
Bài viết: 13
Đến từ: Vô Định

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết

Tôi đã từng ...

Tôi đã từng là 1 thằng học sinh ngoan hiền, từng là thằng đẹp trai nhất nhì  lớp ..

Chẳng biết gì về bóng đá ,chẳng biết gì về cầu thủ... hay đến thế nào là việt vị , tôi cũng không biết, rồi cơ duyên đến tôi bước chân vào cá độ ,thời ông_trùm tiền đâu mà chung , hay teacher với những học trò ... sau 2 năm tôi ngộ được 1 phương pháp , phương pháp đó nuôi sống tôi suốt quãng đời sinh viên , phương pháp đó cho tôi 1 cuộc đời sinh viên như đại gia , mua xe , laptop , đi du lịch ... tất cả là tiền của chị cái . Tôi đã tứng náo loạn diễn đàn , đã từng bị bank mấy nick vô lí ở asianbookie ( tôi đoán có lẽ vì post quá chuẩn ).

Những người bạn bên cạnh thời đại học nghĩ rằng gia đình tôi khá giả lắm , người biết tôi chơi cá độ nghĩ rằng tôi giầu lắm vì lấy tiền chị cái chỉ nằm trong tay .

Nhưng hôm nay ngồi đây viết lên vài dòng này , tâm trạng vô định ,tôi đang tự hỏi chính bản thân mình , rằng 5 năm qua , tôi lấy tiền chị cái được là do may mắn hay do phương pháp của tôi đúng . 

Nói có thể chẳng ai tin , tôi không nghiện cờ bạc , tôi chẳng biết chơi gì khác ngoài bóng , hay cuộc sống thường ngày tôi cũng chẳng tham gia vào 1 trò đỏ đen nào. tôi sẵn sàng bỏ trò này nếu ... 

Học xong gia đình bỏ ra 1 tỷ để chạy việc cho tôi , chạy vào công an (đây là nghê tôi yêu thích , không có suy nghĩ vào để tham ô), nhưng gặp ngay bọn lừa đảo  , xin bao nhiêu nghề lương không đủ ăn , đã đẩy tôi trở lại trò này ,tôi không quá tham lam , chỉ cần 1 công việc và lương đủ trang trải cho gia đình (cụ thể lương khoảng 10-15tr/ tháng) . 

Tôi nghiên cứu và sống với trò này nên tôi rất hiểu trò này ma quỷ đến mức nào , dù thời kỳ đỉnh cao nhưng trong thâm tâm tôi luôn tìm cho mình 1 cái mốc để dừng lại , cái mốc đó rất đơn giản là 1 công việc ổn định (tôi đã từng bỏ 1 thời gian khá dài ), nhưng sự nghiệp bấp bênh quá, giờ ở nhà gõ phím kiếm cơm nuôi gia đình . Chiến đấu với chị cái lại càng trở thêm nặng nề hơn , lên lên xuống xuống  .

Tôi cũng chẳng biết tôi đang viết những điều này để làm gì , cảm giác chỉ muốn trải lòng 1 chút ,  rồi tiếp tục cuốc chiến không cân sức .

thanks 2 người cảm ơn Đôi Tay Nhỏ Quá cho bài viết.
Levande18 trên 12-10-2018(UTC) ngày, PHUT90+ trên 18-10-2018(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline Levande18  
#2 Đã gửi : 12/10/2018 lúc 06:46:40(UTC)
Levande18


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 08-10-2018(UTC)
Bài viết: 324

Cảm ơn: 156 lần
Được cảm ơn: 78 lần trong 65 bài viết
Originally Posted by: Đô Go to Quoted Post
<p>T&ocirc;i đ&atilde; từng ...</p> <p>T&ocirc;i đ&atilde; từng l&agrave; 1 thằng học sinh ngoan hiền, từng l&agrave; thằng đẹp trai nhất nh&igrave;&nbsp; lớp ..</p> <p>Chẳng biết g&igrave; về b&oacute;ng đ&aacute; ,chẳng biết g&igrave; về cầu thủ... hay đến thế n&agrave;o l&agrave; việt vị , t&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng biết, rồi cơ duy&ecirc;n đến t&ocirc;i bước ch&acirc;n v&agrave;o c&aacute; độ ,thời &ocirc;ng_tr&ugrave;m tiền đ&acirc;u m&agrave; chung , hay teacher với những học tr&ograve; ... sau 2 năm t&ocirc;i ngộ được 1 phương ph&aacute;p , phương ph&aacute;p đ&oacute; nu&ocirc;i sống t&ocirc;i suốt qu&atilde;ng đời sinh vi&ecirc;n , phương ph&aacute;p đ&oacute; cho t&ocirc;i 1 cuộc đời sinh vi&ecirc;n như đại gia , mua xe , laptop , đi du lịch ... tất cả l&agrave; tiền của chị c&aacute;i . T&ocirc;i đ&atilde; tứng n&aacute;o loạn diễn đ&agrave;n , đ&atilde; từng bị bank mấy nick v&ocirc; l&iacute; ở asianbookie ( t&ocirc;i đo&aacute;n c&oacute; lẽ v&igrave; post qu&aacute; chuẩn ).</p> <p>Những người bạn b&ecirc;n cạnh thời đại học nghĩ rằng gia đ&igrave;nh t&ocirc;i kh&aacute; giả lắm , người biết t&ocirc;i chơi c&aacute; độ nghĩ rằng t&ocirc;i giầu lắm v&igrave; lấy tiền chị c&aacute;i chỉ nằm trong tay .</p> <p>Nhưng h&ocirc;m nay ngồi đ&acirc;y viết l&ecirc;n v&agrave;i d&ograve;ng n&agrave;y , t&acirc;m trạng v&ocirc; định ,t&ocirc;i đang tự hỏi ch&iacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh , rằng 5 năm qua , t&ocirc;i lấy tiền chị c&aacute;i được l&agrave; do may mắn hay do phương ph&aacute;p của t&ocirc;i đ&uacute;ng .&nbsp;</p> <p>N&oacute;i c&oacute; thể chẳng ai tin , t&ocirc;i kh&ocirc;ng nghiện cờ bạc , t&ocirc;i chẳng biết chơi g&igrave; kh&aacute;c ngo&agrave;i b&oacute;ng , hay cuộc sống thường ng&agrave;y t&ocirc;i cũng chẳng tham gia v&agrave;o 1 tr&ograve; đỏ đen n&agrave;o. t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng bỏ tr&ograve; n&agrave;y nếu ...&nbsp;</p> <p>Học xong gia đ&igrave;nh bỏ ra 1 tỷ để chạy việc cho t&ocirc;i , chạy v&agrave;o c&ocirc;ng an (đ&acirc;y l&agrave; ngh&ecirc; t&ocirc;i y&ecirc;u th&iacute;ch , kh&ocirc;ng c&oacute; suy nghĩ v&agrave;o để tham &ocirc;), nhưng gặp ngay bọn lừa đảo&nbsp; , xin bao nhi&ecirc;u nghề lương kh&ocirc;ng đủ ăn , đ&atilde; đẩy t&ocirc;i trở lại tr&ograve; n&agrave;y ,t&ocirc;i kh&ocirc;ng qu&aacute; tham lam , chỉ cần 1 c&ocirc;ng việc v&agrave; lương đủ trang trải cho gia đ&igrave;nh (cụ thể lương khoảng 10-15tr/ th&aacute;ng) .&nbsp;</p> <p>T&ocirc;i nghi&ecirc;n cứu v&agrave; sống với tr&ograve; n&agrave;y n&ecirc;n t&ocirc;i rất hiểu tr&ograve; n&agrave;y ma quỷ đến mức n&agrave;o , d&ugrave; thời kỳ đỉnh cao nhưng trong th&acirc;m t&acirc;m t&ocirc;i lu&ocirc;n t&igrave;m cho m&igrave;nh 1 c&aacute;i mốc để dừng lại , c&aacute;i mốc đ&oacute; rất đơn giản l&agrave; 1 c&ocirc;ng việc ổn định (t&ocirc;i đ&atilde; từng bỏ 1 thời gian kh&aacute; d&agrave;i ), nhưng sự nghiệp bấp b&ecirc;nh qu&aacute;, giờ ở nh&agrave; g&otilde; ph&iacute;m kiếm cơm nu&ocirc;i gia đ&igrave;nh . Chiến đấu với chị c&aacute;i lại c&agrave;ng trở th&ecirc;m nặng nề hơn , l&ecirc;n l&ecirc;n xuống xuống&nbsp; .</p> <p>T&ocirc;i cũng chẳng biết t&ocirc;i đang viết những điều n&agrave;y để l&agrave;m g&igrave; , cảm gi&aacute;c chỉ muốn trải l&ograve;ng 1 ch&uacute;t ,&nbsp; rồi tiếp tục cuốc chiến kh&ocirc;ng c&acirc;n sức .</p>
Ô giống tôi ở chỗ đã rời xa cờ bạc rồi bị dính quả lừa chạy việc.t chạy vào làm QLTT. Chắc p3 serIE cờ bạc phiêu lưu kí t sẽ viết lên....
Offline PHUT90+  
#3 Đã gửi : 18/10/2018 lúc 09:17:32(UTC)
PHUT90+


Danh hiệu: Master Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 02-04-2013(UTC)
Bài viết: 6,914
Đến từ: NGÔI ĐỀN NHỮNG HUYỀN THOẠI

Cảm ơn: 569 lần
Được cảm ơn: 2433 lần trong 1523 bài viết

Không thua là giỏi rồi, vậy là bạn có tố chất trò này đấy

ĐÃ CÓ CÁCH
Offline moonvt  
#4 Đã gửi : 19/10/2018 lúc 09:50:56(UTC)
moonvt


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 21-03-2012(UTC)
Bài viết: 3,069
Man
Viet Nam
Đến từ: Chổ đâu mà ở ???

Thanks: 1492 times
Được cảm ơn: 353 lần trong 294 bài viết

Originally Posted by: Đô Go to Quoted Post

Tôi đã từng ...

Tôi đã từng là 1 thằng học sinh ngoan hiền, từng là thằng đẹp trai nhất nhì  lớp ..

Chẳng biết gì về bóng đá ,chẳng biết gì về cầu thủ... hay đến thế nào là việt vị , tôi cũng không biết, rồi cơ duyên đến tôi bước chân vào cá độ ,thời ông_trùm tiền đâu mà chung , hay teacher với những học trò ... sau 2 năm tôi ngộ được 1 phương pháp , phương pháp đó nuôi sống tôi suốt quãng đời sinh viên , phương pháp đó cho tôi 1 cuộc đời sinh viên như đại gia , mua xe , laptop , đi du lịch ... tất cả là tiền của chị cái . Tôi đã tứng náo loạn diễn đàn , đã từng bị bank mấy nick vô lí ở asianbookie ( tôi đoán có lẽ vì post quá chuẩn ).

Những người bạn bên cạnh thời đại học nghĩ rằng gia đình tôi khá giả lắm , người biết tôi chơi cá độ nghĩ rằng tôi giầu lắm vì lấy tiền chị cái chỉ nằm trong tay .

Nhưng hôm nay ngồi đây viết lên vài dòng này , tâm trạng vô định ,tôi đang tự hỏi chính bản thân mình , rằng 5 năm qua , tôi lấy tiền chị cái được là do may mắn hay do phương pháp của tôi đúng . 

Nói có thể chẳng ai tin , tôi không nghiện cờ bạc , tôi chẳng biết chơi gì khác ngoài bóng , hay cuộc sống thường ngày tôi cũng chẳng tham gia vào 1 trò đỏ đen nào. tôi sẵn sàng bỏ trò này nếu ... 

Học xong gia đình bỏ ra 1 tỷ để chạy việc cho tôi , chạy vào công an (đây là nghê tôi yêu thích , không có suy nghĩ vào để tham ô), nhưng gặp ngay bọn lừa đảo  , xin bao nhiêu nghề lương không đủ ăn , đã đẩy tôi trở lại trò này ,tôi không quá tham lam , chỉ cần 1 công việc và lương đủ trang trải cho gia đình (cụ thể lương khoảng 10-15tr/ tháng) . 

Tôi nghiên cứu và sống với trò này nên tôi rất hiểu trò này ma quỷ đến mức nào , dù thời kỳ đỉnh cao nhưng trong thâm tâm tôi luôn tìm cho mình 1 cái mốc để dừng lại , cái mốc đó rất đơn giản là 1 công việc ổn định (tôi đã từng bỏ 1 thời gian khá dài ), nhưng sự nghiệp bấp bênh quá, giờ ở nhà gõ phím kiếm cơm nuôi gia đình . Chiến đấu với chị cái lại càng trở thêm nặng nề hơn , lên lên xuống xuống  .

Tôi cũng chẳng biết tôi đang viết những điều này để làm gì , cảm giác chỉ muốn trải lòng 1 chút ,  rồi tiếp tục cuốc chiến không cân sức .

Cậu vào làm công an mà éo tham ô khác éo gì làm đĩ vì yêu nghề chứ quyết giữ gìn trinh tiết

Offline Đôi Tay Nhỏ Quá  
#5 Đã gửi : 19/10/2018 lúc 04:02:01(UTC)
Đôi Tay Nhỏ Quá


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 12-10-2018(UTC)
Bài viết: 13
Đến từ: Vô Định

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết

Originally Posted by: moonvt Go to Quoted Post

Originally Posted by: Đô Go to Quoted Post

Tôi đã từng ...

Tôi đã từng là 1 thằng học sinh ngoan hiền, từng là thằng đẹp trai nhất nhì  lớp ..

Chẳng biết gì về bóng đá ,chẳng biết gì về cầu thủ... hay đến thế nào là việt vị , tôi cũng không biết, rồi cơ duyên đến tôi bước chân vào cá độ ,thời ông_trùm tiền đâu mà chung , hay teacher với những học trò ... sau 2 năm tôi ngộ được 1 phương pháp , phương pháp đó nuôi sống tôi suốt quãng đời sinh viên , phương pháp đó cho tôi 1 cuộc đời sinh viên như đại gia , mua xe , laptop , đi du lịch ... tất cả là tiền của chị cái . Tôi đã tứng náo loạn diễn đàn , đã từng bị bank mấy nick vô lí ở asianbookie ( tôi đoán có lẽ vì post quá chuẩn ).

Những người bạn bên cạnh thời đại học nghĩ rằng gia đình tôi khá giả lắm , người biết tôi chơi cá độ nghĩ rằng tôi giầu lắm vì lấy tiền chị cái chỉ nằm trong tay .

Nhưng hôm nay ngồi đây viết lên vài dòng này , tâm trạng vô định ,tôi đang tự hỏi chính bản thân mình , rằng 5 năm qua , tôi lấy tiền chị cái được là do may mắn hay do phương pháp của tôi đúng . 

Nói có thể chẳng ai tin , tôi không nghiện cờ bạc , tôi chẳng biết chơi gì khác ngoài bóng , hay cuộc sống thường ngày tôi cũng chẳng tham gia vào 1 trò đỏ đen nào. tôi sẵn sàng bỏ trò này nếu ... 

Học xong gia đình bỏ ra 1 tỷ để chạy việc cho tôi , chạy vào công an (đây là nghê tôi yêu thích , không có suy nghĩ vào để tham ô), nhưng gặp ngay bọn lừa đảo  , xin bao nhiêu nghề lương không đủ ăn , đã đẩy tôi trở lại trò này ,tôi không quá tham lam , chỉ cần 1 công việc và lương đủ trang trải cho gia đình (cụ thể lương khoảng 10-15tr/ tháng) . 

Tôi nghiên cứu và sống với trò này nên tôi rất hiểu trò này ma quỷ đến mức nào , dù thời kỳ đỉnh cao nhưng trong thâm tâm tôi luôn tìm cho mình 1 cái mốc để dừng lại , cái mốc đó rất đơn giản là 1 công việc ổn định (tôi đã từng bỏ 1 thời gian khá dài ), nhưng sự nghiệp bấp bênh quá, giờ ở nhà gõ phím kiếm cơm nuôi gia đình . Chiến đấu với chị cái lại càng trở thêm nặng nề hơn , lên lên xuống xuống  .

Tôi cũng chẳng biết tôi đang viết những điều này để làm gì , cảm giác chỉ muốn trải lòng 1 chút ,  rồi tiếp tục cuốc chiến không cân sức .

Cậu vào làm công an mà éo tham ô khác éo gì làm đĩ vì yêu nghề chứ quyết giữ gìn trinh tiết

Mỗi người 1 suy nghĩ 1 chí hướng 1 đam mê bác ạ .

hồi em chạy vào công an cũng là đang tuổi 29-30 , tuổi này mới vào nghề làm thì đến lúc về hưu leo lên được chức gì hả bác , cũng chỉ là chức quèn thôi ( em có nói là vào " không có ý định tham ô " , chứ em cũng hiểu, bộ máy đang hoạt động mình vào làm trật bánh thì cũng bị đá ra, nên cái cần ăn là phải ăn ),  thứ nhất vì đây là nghề em yêu thích , thứ 2 cho con cháu có tương lai thôi bác .

Còn em cũng xin đủ thứ nghề , mẹ nó lương nó chặt đầu chặt đít các kiểu , tháng được 2tr5 đến 3tr5 cầm về , tiền thuê nhà , con nhỏ, không đủ em mới quay lại trò này đó bác , chứ hồi em đi làm là em tính nếu đủ ăn và trang trải thuê nhà linh tinh là em bỏ đó.

 

Offline Đôi Tay Nhỏ Quá  
#6 Đã gửi : 19/10/2018 lúc 04:10:58(UTC)
Đôi Tay Nhỏ Quá


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 12-10-2018(UTC)
Bài viết: 13
Đến từ: Vô Định

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết

Originally Posted by: PHUT90+ Go to Quoted Post

Không thua là giỏi rồi, vậy là bạn có tố chất trò này đấy

Thua thì có thua chứ bác ,lên voi xuống chó cũng không ít .

Mỗi khi tham muốn kiếm vài trăm mua nhà mua cửa là em sập 1 đống , kiểu như không có số mua nhà mua cửa.

Còn khi tính kiếm tiền đi du lịch hay mua cái ip đời mới thì không nói khoác như trở bàn tay , 1 năm đổi xe cũng vài con ( xe máy ) .

Đời người như có số vậy đó .

Offline expo1103  
#7 Đã gửi : 19/10/2018 lúc 09:29:25(UTC)
expo1103


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-07-2018(UTC)
Bài viết: 4
Viet Nam
Đến từ: sài gòn

Cảm ơn: 4 lần

rất mong a share phương pháp bét bóng 

cảm ơn rất nhiều 

zalo : 09657 không bảy bảy chín hai

emtraidongthap  
#8 Đã gửi : 20/10/2018 lúc 01:09:46(UTC)
emtraidongthap


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 98
Đến từ: Soocer City

Cảm ơn: 30 lần
Được cảm ơn: 38 lần trong 21 bài viết
ong chủ top nói nghe thích quá nhể. Dễ trở bàn tay thật đấy. Lúc đỏ nhân 5 tài khoản sau vài giờ bình thường. Lúc đen thì nạp nhiêu hết nhiêu.
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 5.400 giây.