M88  12bet
logo

Thông báo

Icon
Error

3 Trang<123
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Online No007  
#141 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 12:46:41(UTC)
No007


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 07-10-2012(UTC)
Bài viết: 2,612

Cảm ơn: 342 lần
Được cảm ơn: 512 lần trong 423 bài viết
Originally Posted by: hanh1812 Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: gatrongthien <a href="/posts/m7575204-NBA-6-12-18#post7575204"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p>
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: Đỏ_Nh&eacute <a href="/posts/m;7575198-posts#post;7575198"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote">g&agrave; kheo đi cả!!! OT 90%</div></div>Mời bạn đ&aacute;nh t&agrave;i nh&eacute;.</p>
<p>3 m&atilde; 2/3 ặc đấy. Nuốt anh đi c&aacute;i&nbsp;<img src="/Images/Emoticons/eusa_whistle.gif" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="tt_84134773860181" class="betslip-row success" style="position: relative; padding: 10px 0px 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 13px; display: inline-table; width: 420px; color: #5a6e32; background-color: #edf4e2; border-bottom: 1px solid #b2c498; font-family: Arial; height: auto !important;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181"><span class="bettitle" style="width: 196px; display: block; float: left; line-height: initial; padding: 0px; margin-top: 1px;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.3">ổng Số Điểm: Tr&ecirc;n / Dưới Trong Trận</span>
<div class="db-group" style="margin-top: 10px; display: inline-block; width: 420px;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.4:$mb_84134773860181_2905349">
<p class="big-txt" style="font-size: 15px; clear: both; margin: 0px 10px 10px; line-height: 17px; color: #ffffff;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.4:$mb_84134773860181_2905349.1"><span class="name1" style="color: #282828;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.4:$mb_84134773860181_2905349.1.0">Dưới&nbsp;</span><span class="bold hh-b" style="font-weight: bold; color: #282828;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.4:$mb_84134773860181_2905349.1.1">218.5</span><span class="at" style="color: #282828;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.4:$mb_84134773860181_2905349.1.2">&nbsp;@&nbsp;</span><span class="bold hh-b" style="font-weight: bold; color: #282828;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.4:$mb_84134773860181_2905349.1.3">0.83</span></p>
<p class="cr-pointer" style="cursor: pointer; margin: 0px 10px 10px; clear: both; line-height: initial;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.4:$mb_84134773860181_2905349.2"><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.4:$mb_84134773860181_2905349.2.0">LA Lakers&nbsp;</span><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.4:$mb_84134773860181_2905349.2.1">v&nbsp;</span><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.4:$mb_84134773860181_2905349.2.2">San Antonio Spurs</span></p>
</div>
<div class="pd-b-6 pd-l-10 pd-r-10 over-hidden" style="padding-bottom: 6px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow: hidden;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.5">
<div data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.5.0"><span class="staketxt float-left text-left ft-c-49" style="float: left; color: #8c8c8c; line-height: 18px; font-weight: initial;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.5.0.0"><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.5.0.0.0">Tiền Cược</span><br data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.5.0.0.1" /><span class="number bold" style="font-weight: bold; font-size: 14px; color: #323232;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.5.0.0.2"><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.5.0.0.2.0">.00</span></span></span><span class="towintxt float-right text-right ft-c-49" style="float: right; text-align: right; color: #8c8c8c; line-height: 18px; font-weight: initial;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.5.0.1"><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.5.0.1.0">Thắng</span><span class="number bold" style="font-weight: bold; font-size: 14px; color: #323232;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.5.0.1.2">,000.00</span></span>
<div class="clearfix" style="clear: both;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.5.0.2">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<div class="clearfix" style="clear: both;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.6">&nbsp;</div>
<p class="danger-text text-green" style="color: #397e00; margin: 6px 10px 0px; clear: both; line-height: initial; position: relative; top: -6px;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.7"><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$84134773860181.7.0">Đ&atilde; X&aacute;c Nhận</span></p>
</div>
<div id="tt_34753848131390" class="betslip-row success" style="position: relative; padding: 10px 0px 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 13px; display: inline-table; width: 420px; color: #5a6e32; background-color: #edf4e2; border-bottom: 1px solid #b2c498; font-family: Arial; height: auto !important;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390"><span class="bettitle" style="width: 196px; display: block; float: left; line-height: initial; padding: 0px; margin-top: 1px;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.3">Tổng Số Điểm: Tr&ecirc;n / Dưới Trong Trận</span>
<div class="db-group" style="margin-top: 10px; display: inline-block; width: 420px;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.4:$mb_34753848131390_2905349">
<p class="big-txt" style="font-size: 15px; clear: both; margin: 0px 10px 10px; line-height: 17px; color: #ffffff;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.4:$mb_34753848131390_2905349.1"><span class="name1" style="color: #282828;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.4:$mb_34753848131390_2905349.1.0">Dưới&nbsp;</span><span class="bold hh-b" style="font-weight: bold; color: #282828;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.4:$mb_34753848131390_2905349.1.1">216.5</span><span class="at" style="color: #282828;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.4:$mb_34753848131390_2905349.1.2">&nbsp;@&nbsp;</span><span class="bold hh-b" style="font-weight: bold; color: #282828;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.4:$mb_34753848131390_2905349.1.3">0.86</span></p>
<p class="cr-pointer" style="cursor: pointer; margin: 0px 10px 10px; clear: both; line-height: initial;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.4:$mb_34753848131390_2905349.2"><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.4:$mb_34753848131390_2905349.2.0">LA Lakers&nbsp;</span><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.4:$mb_34753848131390_2905349.2.1">v&nbsp;</span><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.4:$mb_34753848131390_2905349.2.2">San Antonio Spurs</span></p>
</div>
<div class="pd-b-6 pd-l-10 pd-r-10 over-hidden" style="padding-bottom: 6px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow: hidden;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.5">
<div data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.5.0"><span class="staketxt float-left text-left ft-c-49" style="float: left; color: #8c8c8c; line-height: 18px; font-weight: initial;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.5.0.0"><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.5.0.0.0">Tiền Cược</span><br data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.5.0.0.1" /><span class="number bold" style="font-weight: bold; font-size: 14px; color: #323232;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.5.0.0.2"><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.5.0.0.2.0">,000.00</span></span></span><span class="towintxt float-right text-right ft-c-49" style="float: right; text-align: right; color: #8c8c8c; line-height: 18px; font-weight: initial;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.5.0.1"><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.5.0.1.0">Thắng</span><br data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.5.0.1.1" /><span class="number bold" style="font-weight: bold; font-size: 14px; color: #323232;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.5.0.1.2">,060.00</span></span>
<div class="clearfix" style="clear: both;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.5.0.2">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<div class="clearfix" style="clear: both;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.6">&nbsp;</div>
<p class="danger-text text-green" style="color: #397e00; margin: 6px 10px 0px; clear: both; line-height: initial; position: relative; top: -6px;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.7"><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$34753848131390.7.0">Đ&atilde; X&aacute;c Nhận</span></p>
</div>
<div id="tt_71699013278595" class="betslip-row success" style="position: relative; padding: 10px 0px 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 13px; display: inline-table; width: 420px; color: #5a6e32; background-color: #edf4e2; border-bottom: 1px solid #b2c498; font-family: Arial; height: auto !important;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595"><span class="bettitle" style="width: 196px; display: block; float: left; line-height: initial; padding: 0px; margin-top: 1px;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.3">Tổng Số Điểm: Tr&ecirc;n / Dưới Trong Trận</span>
<div class="db-group" style="margin-top: 10px; display: inline-block; width: 420px;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.4:$mb_71699013278595_2905349">
<p class="big-txt" style="font-size: 15px; clear: both; margin: 0px 10px 10px; line-height: 17px; color: #ffffff;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.4:$mb_71699013278595_2905349.1"><span class="name1" style="color: #282828;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.4:$mb_71699013278595_2905349.1.0">Dưới&nbsp;</span><span class="bold hh-b" style="font-weight: bold; color: #282828;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.4:$mb_71699013278595_2905349.1.1">214.5</span><span class="at" style="color: #282828;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.4:$mb_71699013278595_2905349.1.2">&nbsp;@&nbsp;</span><span class="bold hh-b" style="font-weight: bold; color: #282828;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.4:$mb_71699013278595_2905349.1.3">0.86</span></p>
<p class="cr-pointer" style="cursor: pointer; margin: 0px 10px 10px; clear: both; line-height: initial;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.4:$mb_71699013278595_2905349.2"><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.4:$mb_71699013278595_2905349.2.0">LA Lakers&nbsp;</span><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.4:$mb_71699013278595_2905349.2.1">v&nbsp;</span><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.4:$mb_71699013278595_2905349.2.2">San Antonio Spurs</span></p>
</div>
<div class="pd-b-6 pd-l-10 pd-r-10 over-hidden" style="padding-bottom: 6px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow: hidden;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.5">
<div data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.5.0"><span class="staketxt float-left text-left ft-c-49" style="float: left; color: #8c8c8c; line-height: 18px; font-weight: initial;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.5.0.0"><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.5.0.0.0">Tiền Cược</span><br data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.5.0.0.1" /><span class="number bold" style="font-weight: bold; font-size: 14px; color: #323232;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.5.0.0.2"><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.5.0.0.2.0">,000.00</span></span></span><span class="towintxt float-right text-right ft-c-49" style="float: right; text-align: right; color: #8c8c8c; line-height: 18px; font-weight: initial;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.5.0.1"><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.5.0.1.0">Thắng</span><br data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.5.0.1.1" /><span class="number bold" style="font-weight: bold; font-size: 14px; color: #323232;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.5.0.1.2">,000.00</span></span>
<div class="clearfix" style="clear: both;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.5.0.2">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<div class="clearfix" style="clear: both;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.6">&nbsp;</div>
<p class="danger-text text-green" style="color: #397e00; margin: 6px 10px 0px; clear: both; line-height: initial; position: relative; top: -6px;" data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.7"><span data-reactid=".2.0.0.0.0.0.0:$RP_bs.1.1.0.0.1.1.0.1:$71699013278595.7.0">Đ&atilde; X&aacute;c Nhận</span></p>
</div>
<p></div></div>t&eacute; đi em. 3 m&atilde; n&agrave;y khả năng chết 95%<img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /></p>

chết mẹ rùi còn 95 j nữa
Online gatrongthien  
#142 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 12:47:25(UTC)
gatrongthien


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-08-2012(UTC)
Bài viết: 14,907
Viet Nam
Đến từ: Nga 3 đong loc

Cảm ơn: 7087 lần
Được cảm ơn: 7284 lần trong 5725 bài viết

 

Offline kakabmttt  
#143 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 12:47:48(UTC)
kakabmttt


Danh hiệu: Silver Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 20-04-2015(UTC)
Bài viết: 22,910

Cảm ơn: 13003 lần
Được cảm ơn: 8061 lần trong 6176 bài viết

giẻ rach win keo đâu e ăn cahy 3 tiêng

kiềm chế thì có tất cả,k thì mất hếthttp://videostream.dn.ua...fi&tid=1519463134364
Offline ₫ịnh luật [email protected]  
#144 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 12:49:49(UTC)
₫ịnh luật b@nh bơ


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 26-11-2018(UTC)
Bài viết: 48
Đến từ: động cờ bạc

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
ae nào xài momo cho hỏi nó bảo trì xong chưa ạ. có lần nạp vô nó rút về ngay lúc nó bảo trì làm bị giam 48 tiếng. dm tức vklbó tay
Offline ₫ịnh luật [email protected]  
#145 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 12:51:49(UTC)
₫ịnh luật b@nh bơ


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 26-11-2018(UTC)
Bài viết: 48
Đến từ: động cờ bạc

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
xỉu bác gatrongthien đéo ổn rồisợ run
Online gatrongthien  
#146 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 12:52:51(UTC)
gatrongthien


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-08-2012(UTC)
Bài viết: 14,907
Viet Nam
Đến từ: Nga 3 đong loc

Cảm ơn: 7087 lần
Được cảm ơn: 7284 lần trong 5725 bài viết

Originally Posted by: ₫ịnh luật [email protected]Go to Quoted Post
xỉu bác gatrongthien không ổn rồisợ run
Có đánh hả bạn? Cả room đánh tài mà 

Online schweini123  
#147 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 12:54:36(UTC)
schweini123


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-05-2015(UTC)
Bài viết: 320

Cảm ơn: 150 lần
Được cảm ơn: 59 lần trong 55 bài viết
Riêng mã Ủn 218 bác Gà bảo đánh 1/2 acc rồi thêm các mã 214 216 big bet các kiểu nữa mà tổng thiệt hại có 1/4 acc là thế nào bác Swimming Swimming Swimming
thanks 1 người cảm ơn schweini123 cho bài viết.
gatrongthien trên 06-12-2018(UTC) ngày
Online gatrongthien  
#148 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 12:54:56(UTC)
gatrongthien


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-08-2012(UTC)
Bài viết: 14,907
Viet Nam
Đến từ: Nga 3 đong loc

Cảm ơn: 7087 lần
Được cảm ơn: 7284 lần trong 5725 bài viết

 con cái quả rất tài ba. Đến giờ này vẫn cho anh em hai đầu tài-xỉu cùng cảm giác hồi hộp và chờ đợi. 

Online xaokhan  
#149 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 12:55:45(UTC)
xaokhan


Danh hiệu: Gold Member

Nhóm: Gold Member
Gia nhập: 03-03-2010(UTC)
Bài viết: 14,581
Man

Thanks: 729 times
Được cảm ơn: 6218 lần trong 2930 bài viết

Originally Posted by: xaokhan Go to Quoted Post

12/06 11:35AM

Kyle Kuzma (Lakers)

LaMarcus Aldridge (Spurs)
over 35.5

về trước vài phút

nay lộc win full rồi


thanks 2 người cảm ơn xaokhan cho bài viết.
Libra1210 trên 06-12-2018(UTC) ngày, Warships trên 06-12-2018(UTC) ngày
Online gatrongthien  
#150 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 12:56:34(UTC)
gatrongthien


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-08-2012(UTC)
Bài viết: 14,907
Viet Nam
Đến từ: Nga 3 đong loc

Cảm ơn: 7087 lần
Được cảm ơn: 7284 lần trong 5725 bài viết

Originally Posted by: schweini123 Go to Quoted Post
Riêng mã Ủn 218 bác Gà bảo đánh 1/2 acc rồi thêm các mã 214 216 big bet các kiểu nữa mà tổng thiệt hại có 1/4 acc là thế nào bác Swimming Swimming Swimming
hehhehe tiền của anh thua nhiêu kệ anh chứ. Anh bảo thua 2 acc cũng vậy thôi. Nói vui chứ sáng anh đã chén full các kiểu big rồi em. Nên tổng thiệt hại không đáng kể.

Còn nếu anh em có tin anh và cùng thuyền thì anh xin lỗi anh em. Tại anh kết quá. Theo dõi từ Q2 đến giờ nghỉ quyết định đánh.

thanks 1 người cảm ơn gatrongthien cho bài viết.
schweini123 trên 06-12-2018(UTC) ngày
Offline hanh1812  
#151 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 12:58:11(UTC)
hanh1812


Danh hiệu: Flashing Gold Member

Medals: Medal: Medal of Honor Cadovn

Nhóm: Flashing Gold Member
Gia nhập: 09-02-2010(UTC)
Bài viết: 29,447

Cảm ơn: 10618 lần
Được cảm ơn: 10556 lần trong 5933 bài viết

Originally Posted by: hanh1812 Go to Quoted Post

Originally Posted by: hanh1812 Go to Quoted Post

ov q3+ ft ném hết vốn lãi

'
L.A. Lakers
San Antonio Spurs
 
5.5
 
211.5
u
O
E
 
 


 


 


 
Đội nhàĐội kháchĐội nhàĐội khách
Moneyline Hiệp 1 - Moneyline
0.29 2.38    
HDPO/UO/ERace To 10Race To 15Race To 20
Ván 3

1.5
58.5 
u
O 
E


 

 lụm q3 đã

 mã ft về nốt. nay hên quá 

cá độ để giải quyết cơn nghiện là chết


phải biết kiên nhẫn. chờ đợi rình rập.kiềm chế bản thân mới mong lấy được tiền từ bk

slutload.com

thanks 2 người cảm ơn hanh1812 cho bài viết.
gatrongthien trên 06-12-2018(UTC) ngày, Quangnguyen070790 trên 06-12-2018(UTC) ngày
Offline ₫ịnh luật [email protected]  
#152 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 12:58:21(UTC)
₫ịnh luật b@nh bơ


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 26-11-2018(UTC)
Bài viết: 48
Đến từ: động cờ bạc

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Originally Posted by: gatrongthien Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: ₫ịnh luật [email protected] bơ <a href="/posts/m7575230-NBA-6-12-18#post7575230"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote">xỉu b&aacute;c gatrongthien kh&ocirc;ng ổn rồi<img src="/Images/Emoticons/sorun.gif" alt="sợ run" /> </div></div>C&oacute; đ&aacute;nh hả bạn? Cả room đ&aacute;nh t&agrave;i m&agrave;&nbsp;<img src="/Images/Emoticons/eusa_wall.gif" alt="" /></p>


có bác. xui vkl bác ơibó tay sáng giờ rớ 2 kèo chết cả 2, bám bác mã xỉu đi luôn. đen vklBoo hoo!
thanks 1 người cảm ơn ₫ịnh luật [email protected] bơ cho bài viết.
gatrongthien trên 06-12-2018(UTC) ngày
Online Ducnq2609  
#153 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 12:58:39(UTC)
Ducnq2609


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 14-05-2017(UTC)
Bài viết: 2,289
Viet Nam
Đến từ: Hà nội

Cảm ơn: 443 lần
Được cảm ơn: 549 lần trong 465 bài viết
Kyle làm 2 quả 3pt hay vl
Bình tĩnh tự tin không cay cú..............Âm thầm chờ đợi trả thù sau
Online gatrongthien  
#154 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 12:59:25(UTC)
gatrongthien


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-08-2012(UTC)
Bài viết: 14,907
Viet Nam
Đến từ: Nga 3 đong loc

Cảm ơn: 7087 lần
Được cảm ơn: 7284 lần trong 5725 bài viết

 full acc. 

Online Epsilon  
#155 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:00:47(UTC)
Epsilon


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 14-12-2015(UTC)
Bài viết: 10,716

Cảm ơn: 1707 lần
Được cảm ơn: 12280 lần trong 6204 bài viết

Originally Posted by: Epsilon Go to Quoted Post

Originally Posted by: Epsilon Go to Quoted Post

LIVE08:35AM
Atlanta Hawks
Washington Wizards
 
 
3.5
0.88
-0.98
228.5
u
0.94
0.94
O
E
0.95
0.95
 
1.5
0.90
0.98
117.5
u
-1.00
0.86
O
E
0.95
0.95
 

Over FT Sh . Dự 239+ 

1 là x4, 2 là về MO 

LIVE11:35AM
L.A. Lakers
San Antonio Spurs
 
7.5
 
0.96
0.94
224.5
u
0.85
-0.97
O
E
0.95
0.95
4.5
 
0.92
0.96
109.0
u
-1.00
0.86
O
E
0.95
0.95
 

Over FT Sh & SH . Dự 241+

Ơ thế lại x4 à 

12-06 10:30   4th Qtr  00:44 1 2 3 4 T HT SD Total 1x2 Handicap Over/Under Data
Los Angeles Lakers[W5] 31 19 28 39 117 50 / 67 H:5 H:95 1.27 1.5  0.65  O:222.5 0.90  Detail
San Antonio Spurs[W14] 23 22 37 29 111 45 / 66 F:6 F:228 3.83

Kiếm tiền ko khó 

I believe whatever doesn’t kill you, simply makes you…stranger.
thanks 2 người cảm ơn Epsilon cho bài viết.
nguyendoantin trên 06-12-2018(UTC) ngày, Warships trên 06-12-2018(UTC) ngày
Online Ducnq2609  
#156 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:00:52(UTC)
Ducnq2609


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 14-05-2017(UTC)
Bài viết: 2,289
Viet Nam
Đến từ: Hà nội

Cảm ơn: 443 lần
Được cảm ơn: 549 lần trong 465 bài viết
Lác cơ mấy phút cuối bắn 3 phê quá
Bình tĩnh tự tin không cay cú..............Âm thầm chờ đợi trả thù sau
Online gatrongthien  
#157 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:00:57(UTC)
gatrongthien


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-08-2012(UTC)
Bài viết: 14,907
Viet Nam
Đến từ: Nga 3 đong loc

Cảm ơn: 7087 lần
Được cảm ơn: 7284 lần trong 5725 bài viết

Chúc mừng Ep và anh Hạnh sh thành công. Cái tài quá ném Q1, 2 như shit dụ gà 

thanks 2 người cảm ơn gatrongthien cho bài viết.
hanh1812 trên 06-12-2018(UTC) ngày, Epsilon trên 06-12-2018(UTC) ngày
Offline Phamchung  
#158 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:01:15(UTC)
Phamchung


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 08-09-2016(UTC)
Bài viết: 512
Viet Nam
Đến từ: Thái Bình

Cảm ơn: 307 lần
Được cảm ơn: 99 lần trong 91 bài viết
Xin thông báoo đã win kèo O224.5

Bọn này nó làm trò vãi luôn í
CÁ ĐỘ LÀ PHẢI BIẾT ĐIỂM DỪNG, BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐỦ
Online xaokhan  
#159 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:01:26(UTC)
xaokhan


Danh hiệu: Gold Member

Nhóm: Gold Member
Gia nhập: 03-03-2010(UTC)
Bài viết: 14,581
Man

Thanks: 729 times
Được cảm ơn: 6218 lần trong 2930 bài viết

bác ép si l0n kết hay quá

trước trận mình nghĩ xỉu nhưng hết q3 thì đoán là tài rồi


thanks 1 người cảm ơn xaokhan cho bài viết.
Epsilon trên 06-12-2018(UTC) ngày
Offline boy26262626  
#160 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:02:59(UTC)
boy26262626


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 03-08-2010(UTC)
Bài viết: 2,045

Cảm ơn: 234 lần
Được cảm ơn: 435 lần trong 366 bài viết
Originally Posted by: Ducnq2609 Go to Quoted Post
Lác cơ mấy phút cuối bắn 3 phê quá


Đúng là bọn NBA muốn ném bao nhiêu thì ném.xong HT ko tin là ăn cái tài 225secret Very Happy :xxx:
Offline Đỏ_Nhé  
#161 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:03:17(UTC)
Đỏ_Nhé


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 26-10-2015(UTC)
Bài viết: 2,748

Cảm ơn: 476 lần
Được cảm ơn: 760 lần trong 600 bài viết
nó ăn luôn cái -8,5 rolling on the floor))
Vào topic người khác khiêu khích!


Band 72h tái phạm xử lý mạnh tay
Offline 4.0  
#162 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:03:27(UTC)
4.0


Danh hiệu: Master Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 05-12-2017(UTC)
Bài viết: 5,012
Đến từ: No

Cảm ơn: 206 lần
Được cảm ơn: 1176 lần trong 998 bài viết

Các Mác đánh hay quá 

thanks 1 người cảm ơn 4.0 cho bài viết.
dimecoin trên 06-12-2018(UTC) ngày
Offline Đỏ_Nhé  
#163 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:04:21(UTC)
Đỏ_Nhé


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 26-10-2015(UTC)
Bài viết: 2,748

Cảm ơn: 476 lần
Được cảm ơn: 760 lần trong 600 bài viết
kk ra nhảy kìa thách nó à
Vào topic người khác khiêu khích!


Band 72h tái phạm xử lý mạnh tay
Online xaokhan  
#164 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:04:53(UTC)
xaokhan


Danh hiệu: Gold Member

Nhóm: Gold Member
Gia nhập: 03-03-2010(UTC)
Bài viết: 14,581
Man

Thanks: 729 times
Được cảm ơn: 6218 lần trong 2930 bài viết

vl lakers win kèo -8

bịp nhỉ

ai nằm spurss chắc tức ộc máu


Online bau198x  
#165 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:06:18(UTC)
bau198x


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 26-09-2009(UTC)
Bài viết: 29,033
Đến từ: Hà nội

Cảm ơn: 19123 lần
Được cảm ơn: 5334 lần trong 4158 bài viết

 hú hồn kèo 8.5 

Big Hello
Offline moneybookers8888  
#166 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:06:44(UTC)
moneybookers8888


Danh hiệu: Master Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 05-11-2008(UTC)
Bài viết: 9,155
Man
Đến từ: Một vòng trái đất

Thanks: 246 times
Được cảm ơn: 243 lần trong 190 bài viết

Douma, đái ra máu cái mã 8.5 may còn hơn chục s nó ko ném 

UserPostedImage
Offline ₫ịnh luật [email protected]  
#167 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:07:48(UTC)
₫ịnh luật b@nh bơ


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 26-11-2018(UTC)
Bài viết: 48
Đến từ: động cờ bạc

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
kèo đầu -7,5 nó ăn 8. dm nể tụi này vklsợ run
Online No007  
#168 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:07:53(UTC)
No007


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 07-10-2012(UTC)
Bài viết: 2,612

Cảm ơn: 342 lần
Được cảm ơn: 512 lần trong 423 bài viết
Originally Posted by: gatrongthien Go to Quoted Post
<p><img src="/Images/Emoticons/secret.gif" alt="" />Ch&uacute;c mừng Ep v&agrave; anh Hạnh sh th&agrave;nh c&ocirc;ng. C&aacute;i t&agrave;i qu&aacute; n&eacute;m Q1, 2 như shit dụ g&agrave;&nbsp;<img src="/Images/Emoticons/computer.gif" alt="" /></p>

acc còn không gà. chiêù nay cỏ nhiềuCool
Online bau198x  
#169 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:08:04(UTC)
bau198x


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 26-09-2009(UTC)
Bài viết: 29,033
Đến từ: Hà nội

Cảm ơn: 19123 lần
Được cảm ơn: 5334 lần trong 4158 bài viết

 mèn ơi đánh 8.5 tưởng tèo mẹ rồi 

Big Hello
thanks 1 người cảm ơn bau198x cho bài viết.
gatrongthien trên 06-12-2018(UTC) ngày
Offline ₫ịnh luật [email protected]  
#170 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:09:03(UTC)
₫ịnh luật b@nh bơ


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 26-11-2018(UTC)
Bài viết: 48
Đến từ: động cờ bạc

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Originally Posted by: moneybookers8888 Go to Quoted Post
<p style="text-align: left;">Douma, đ&aacute;i ra m&aacute;u c&aacute;i m&atilde; 8.5 may c&ograve;n hơn chục s n&oacute; ko n&eacute;m&nbsp;<img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /></p>


kèo đầu chấp 7,5 mà.
thanks 1 người cảm ơn ₫ịnh luật [email protected] bơ cho bài viết.
moneybookers8888 trên 06-12-2018(UTC) ngày
Online Epsilon  
#171 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:09:05(UTC)
Epsilon


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 14-12-2015(UTC)
Bài viết: 10,716

Cảm ơn: 1707 lần
Được cảm ơn: 12280 lần trong 6204 bài viết

Originally Posted by: xaokhan Go to Quoted Post

bác ép si l0n kết hay quá

trước trận mình nghĩ xỉu nhưng hết q3 thì đoán là tài rồi

Lâu lâu mới kết 1 lần. Mà sáng nay kết 2 quả thành ra gấp chồng 2 nhát sướng tay 

I believe whatever doesn’t kill you, simply makes you…stranger.
thanks 3 người cảm ơn Epsilon cho bài viết.
gatrongthien trên 06-12-2018(UTC) ngày, xaokhan trên 06-12-2018(UTC) ngày, Warships trên 06-12-2018(UTC) ngày
Online gatrongthien  
#172 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:09:19(UTC)
gatrongthien


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-08-2012(UTC)
Bài viết: 14,907
Viet Nam
Đến từ: Nga 3 đong loc

Cảm ơn: 7087 lần
Được cảm ơn: 7284 lần trong 5725 bài viết

Originally Posted by: No007 Go to Quoted Post

Originally Posted by: gatrongthien Go to Quoted Post

Chúc mừng Ep và anh Hạnh sh thành công. Cái tài quá ném Q1, 2 như shit dụ gà 

acc còn không gà. chiêù nay cỏ nhiềuCool

Nhà làm vườn mà :D

Online xaokhan  
#173 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:09:41(UTC)
xaokhan


Danh hiệu: Gold Member

Nhóm: Gold Member
Gia nhập: 03-03-2010(UTC)
Bài viết: 14,581
Man

Thanks: 729 times
Được cảm ơn: 6218 lần trong 2930 bài viết

Originally Posted by: bau198x Go to Quoted Post

 hú hồn kèo 8.5 

gặp james ném phạt là gặp quý nhân rồi


thanks 2 người cảm ơn xaokhan cho bài viết.
bau198x trên 06-12-2018(UTC) ngày, Warships trên 06-12-2018(UTC) ngày
Offline hanh1812  
#174 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:10:39(UTC)
hanh1812


Danh hiệu: Flashing Gold Member

Medals: Medal: Medal of Honor Cadovn

Nhóm: Flashing Gold Member
Gia nhập: 09-02-2010(UTC)
Bài viết: 29,447

Cảm ơn: 10618 lần
Được cảm ơn: 10556 lần trong 5933 bài viết

Originally Posted by: gatrongthien Go to Quoted Post

Chúc mừng Ep và anh Hạnh sh thành công. Cái tài quá ném Q1, 2 như shit dụ gà 

anh cũng hay có tính bảo thủ giống em. tin vào dòng odd nhiều lúc bay acc liên tục. sau rồi tự ngẫm và điều chỉnh lại thì ok

cá độ để giải quyết cơn nghiện là chết


phải biết kiên nhẫn. chờ đợi rình rập.kiềm chế bản thân mới mong lấy được tiền từ bk

slutload.com

thanks 4 người cảm ơn hanh1812 cho bài viết.
dimecoin trên 06-12-2018(UTC) ngày, bau198x trên 06-12-2018(UTC) ngày, gatrongthien trên 06-12-2018(UTC) ngày, Warships trên 06-12-2018(UTC) ngày
Offline dimecoin  
#175 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:10:51(UTC)
dimecoin


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 23-06-2018(UTC)
Bài viết: 394
Viet Nam
Đến từ: namo

Cảm ơn: 404 lần
Được cảm ơn: 79 lần trong 77 bài viết
Cool Cool
Sư phụ 5.0 oánh hay vl.
Kissing Kissing
Cheers Cheers
Liveshow chiều luôn nha thầy.
jum jum
Offline moneybookers8888  
#176 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:11:44(UTC)
moneybookers8888


Danh hiệu: Master Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 05-11-2008(UTC)
Bài viết: 9,155
Man
Đến từ: Một vòng trái đất

Thanks: 246 times
Được cảm ơn: 243 lần trong 190 bài viết

Originally Posted by: ₫ịnh luật [email protected]Go to Quoted Post

Originally Posted by: moneybookers8888 Go to Quoted Post

Douma, đái ra máu cái mã 8.5 may còn hơn chục s nó ko ném 

kèo đầu chấp 7,5 mà.

Mình bem lúc được giá hiệp 2 8.5 

UserPostedImage
Online xaokhan  
#177 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:11:46(UTC)
xaokhan


Danh hiệu: Gold Member

Nhóm: Gold Member
Gia nhập: 03-03-2010(UTC)
Bài viết: 14,581
Man

Thanks: 729 times
Được cảm ơn: 6218 lần trong 2930 bài viết

các bác trong box này đéo gì phải bám ai hay tự đánh

cứ bro ép si l0n mà bám, chỉ có enter rồi chờ tính tiền thôi


thanks 1 người cảm ơn xaokhan cho bài viết.
Warships trên 06-12-2018(UTC) ngày
Online bau198x  
#178 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:12:15(UTC)
bau198x


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 26-09-2009(UTC)
Bài viết: 29,033
Đến từ: Hà nội

Cảm ơn: 19123 lần
Được cảm ơn: 5334 lần trong 4158 bài viết

Originally Posted by: xaokhan Go to Quoted Post

Originally Posted by: bau198x Go to Quoted Post

 hú hồn kèo 8.5 

gặp james ném phạt là gặp quý nhân rồi

tớ thấy 121-113 tưởng tèo rồi 

Big Hello
Online gatrongthien  
#179 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:14:04(UTC)
gatrongthien


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-08-2012(UTC)
Bài viết: 14,907
Viet Nam
Đến từ: Nga 3 đong loc

Cảm ơn: 7087 lần
Được cảm ơn: 7284 lần trong 5725 bài viết

Originally Posted by: hanh1812 Go to Quoted Post

Originally Posted by: gatrongthien Go to Quoted Post

Chúc mừng Ep và anh Hạnh sh thành công. Cái tài quá ném Q1, 2 như shit dụ gà 

anh cũng hay có tính bảo thủ giống em. tin vào dòng odd nhiều lúc bay acc liên tục. sau rồi tự ngẫm và điều chỉnh lại thì ok

Nói thật rổ NBA từ ngày đánh em chỉ thua đúng trận cuối. Còn loạt đầu em toàn chén. Trận cuối em đã thua là thua to không mới chết.

Em đánh gấp thếp thế đấy, kết là em chơi. Chịu thôi anh à.

Chúc mừng anh làm Q3 vs FT chất quá. Em nghĩ nếu giết cùng lắm giết 210,5 thôi chứ 214,5 cũng khó. Nhưng bị dụ đúng chỗ đó luôn.

thanks 1 người cảm ơn gatrongthien cho bài viết.
hanh1812 trên 06-12-2018(UTC) ngày
Online phanvanhuy  
#180 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:19:35(UTC)
phanvanhuy


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,207

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 239 lần trong 214 bài viết
Originally Posted by: gatrongthien Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: hanh1812 <a href="/posts/m7575264-NBA-6-12-18#post7575264"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p>
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: gatrongthien <a href="/posts/m7575245-NBA-6-12-18#post7575245"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p>
<p><img src="/Images/Emoticons/secret.gif" alt="" />Ch&uacute;c mừng Ep v&agrave; anh Hạnh sh th&agrave;nh c&ocirc;ng. C&aacute;i t&agrave;i qu&aacute; n&eacute;m Q1, 2 như shit dụ g&agrave;&nbsp;<img src="/Images/Emoticons/computer.gif" alt="" /></p>
<p></div></div>anh cũng hay c&oacute; t&iacute;nh bảo thủ giống em. tin v&agrave;o d&ograve;ng odd nhiều l&uacute;c bay acc li&ecirc;n tục. sau rồi tự ngẫm v&agrave; điều chỉnh lại th&igrave; ok<img src="/Images/Emoticons/gran_40_anim_gif.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/gran_40_anim_gif.gif" alt="" /></p>
<p></div></div>N&oacute;i thật rổ NBA từ ng&agrave;y đ&aacute;nh em chỉ thua đ&uacute;ng trận cuối. C&ograve;n loạt đầu em to&agrave;n ch&eacute;n. Trận cuối em đ&atilde; thua l&agrave; thua to kh&ocirc;ng mới chết.</p>
<p>Em đ&aacute;nh gấp thếp thế đấy, kết l&agrave; em chơi. Chịu th&ocirc;i anh &agrave;.</p>
<p>Ch&uacute;c mừng anh l&agrave;m Q3 vs FT chất qu&aacute;. Em nghĩ nếu giết c&ugrave;ng lắm giết 210,5 th&ocirc;i chứ 214,5 cũng kh&oacute;. Nhưng bị dụ đ&uacute;ng chỗ đ&oacute; lu&ocirc;n.<img src="/Images/Emoticons/computer.gif" alt="" /></p>


Chiều có du lịch hàn quốc không anh để em chuẩn bị hành lý
Offline 4.0  
#181 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:19:47(UTC)
4.0


Danh hiệu: Master Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 05-12-2017(UTC)
Bài viết: 5,012
Đến từ: No

Cảm ơn: 206 lần
Được cảm ơn: 1176 lần trong 998 bài viết

Originally Posted by: dimecoin Go to Quoted Post
Cool Cool Sư phụ 5.0 oánh hay vl. Kissing Kissing Cheers Cheers Liveshow chiều luôn nha thầy. jum jum

Có luong roi a

 

Quần vợt / FT. Game HDP
Nudnida Luangnam (THA)
-3.50[Trực tiếp]@0.90
 
Nudnida Luangnam (THA)
Ziyue Sun (CHN)
ID:

 

thanks 1 người cảm ơn 4.0 cho bài viết.
dimecoin trên 06-12-2018(UTC) ngày
Online Quangnguyen070790  
#182 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:20:41(UTC)
Quangnguyen070790


Danh hiệu: Veteran Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 31-10-2016(UTC)
Bài viết: 1,635

Cảm ơn: 2662 lần
Được cảm ơn: 356 lần trong 308 bài viết

Originally Posted by: schweini123 Go to Quoted Post
Riêng mã Ủn 218 bác Gà bảo đánh 1/2 acc rồi thêm các mã 214 216 big bet các kiểu nữa mà tổng thiệt hại có 1/4 acc là thế nào bác Swimming Swimming Swimming

 

 

a gà đánh ko x acc là coi như thua. ăn ít cũng là thua. còn thua 1/4 acc là quá đen thôi. chứ bình thường chưa bao giờ thấy a gà thua. cuối ngày tổng kết luôn luôn lời ra tí, ko hiểu hnay ấn lộn hay sao mà lại thiệt hại 1/4 acc nữa

Offline 4.0  
#183 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:22:19(UTC)
4.0


Danh hiệu: Master Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 05-12-2017(UTC)
Bài viết: 5,012
Đến từ: No

Cảm ơn: 206 lần
Được cảm ơn: 1176 lần trong 998 bài viết

Online bau198x  
#184 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:22:45(UTC)
bau198x


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 26-09-2009(UTC)
Bài viết: 29,033
Đến từ: Hà nội

Cảm ơn: 19123 lần
Được cảm ơn: 5334 lần trong 4158 bài viết

 thua con xiên này ức thật đó 

 
Washington Wizards -3.5 1.95 [0-0]
Cược chấp
Atlanta Hawks -VS- Washington Wizards
Cược Xiên BÓNG RỔ NBA BASKETBALL
 
552.1
DEC
222.00
-222.00
THUA
 
 
   
Brooklyn Nets 6.5 1.85 [0-0]
Cược chấp
Brooklyn Nets -VS- Oklahoma City Thunder
Cược Xiên BÓNG RỔ NBA BASKETBALL
 
 
 
 
 
 
 
   
Xỉu 225 1.95
Tài/Xỉu
L.A. Lakers -VS- San Antonio Spurs
Cược Xiên BÓNG RỔ NBA BASKETBALL
 
 
 
 
 
 
 
   
Memphis Grizzlies -2 1.90
Cược chấp
Memphis Grizzlies -VS- L.A. Clippers
Cược Xiên BÓNG RỔ NBA BASKETBALL
 
 
 
 
 
 
 
   
Detroit Pistons 8 1.80
Cược chấp
Milwaukee Bucks -VS- Detroit Pistons
Cược Xiên BÓNG RỔ NBA BASKETBALL
 
 
 
 
 
 
 
   
Minnesota Timberwolves -4 1.84
Cược chấp
Minnesota Timberwolves -VS- Charlotte Hornets
Cược Xiên BÓNG RỔ NBA BASKETBALL
 
 
 
 
 
 
 
   
Monterrey -0-0.5 1.96
Cược chấp
Monterrey -VS- Cruz Azul
Cược Xiên BÓNG ĐÁ GIẢI PRIMERA DIVISION MEXICO (PLAY OFF)
 
 
 
 
 
 
 
   
Xỉu 227.5 1.82
Tài/Xỉu
New Orleans Pelicans -VS- Dallas Mavericks
Cược Xiên BÓNG RỔ NBA BASKETBALL
 
 
 
 
 
 
 
   
Denver Nuggets -4.5 1.90 [0-0]
Cược chấp
Orlando Magic -VS- Denver Nuggets
Cược Xiên BÓNG RỔ NBA BASKETBALL
 
 
 
 
 
 
 
   
Toronto Raptors -6 1.84
Cược chấp
Toronto Raptors -VS- Philadelphia 76ers
Cược Xiên BÓNG RỔ NBA BASKETBALL
 
 

 

Big Hello
Online gatrongthien  
#185 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 01:30:08(UTC)
gatrongthien


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-08-2012(UTC)
Bài viết: 14,907
Viet Nam
Đến từ: Nga 3 đong loc

Cảm ơn: 7087 lần
Được cảm ơn: 7284 lần trong 5725 bài viết

 Thôi làm việc. Chiều lấy lại sau.

 

Tổng Số Điểm: Trên / Dưới Trong Trận

Dưới 218.5 @ 0.83

LA Lakers San Antonio Spurs

Tiền Cược
,000.00
Thắng / Thua
-,000.00
 
 

Thua

Tổng Số Điểm: Trên / Dưới Trong Trận

Dưới 216.5 @ 0.86

LA Lakers San Antonio Spurs

Tiền Cược
,000.00
Thắng / Thua
-,000.00
 
 

Thua

Tổng Số Điểm: Trên / Dưới Trong Trận

Dưới 214.5 @ 0.86

LA Lakers San Antonio Spurs

Tiền Cược
,000.00
Thắng / Thua
-,000.00
 
 

Thua

Tổng Số Điểm: Trên / Dưới Trong Trận - Hiệp 1

Dưới 108.5 @ 0.80

LA Lakers San Antonio Spurs

Tiền Cược
,000.00
Thắng / Thua
,000.00
 
 

Thắng

Tổng Số Điểm: Trên / Dưới Trong Trận

Dưới 193.5 @ 0.83

Memphis Grizzlies LA Clippers

Tiền Cược
,000.00
Thắng / Thua
,000.00
 
 

Thắng

 

Tổng Số Điểm: Trên / Dưới Trong Trận

Trên 229.5 @ 0.96

Atlanta Hawks Washington Wizards

Tiền Cược
,516.00
Thắng / Thua
,375.36
 
 

Thắng

Tổng Số Điểm: Trên / Dưới Trong Trận - Hiệp 1

Dưới 111.5 @ 0.80

Orlando Magic Denver Nuggets

Tiền Cược
,000.00
Thắng / Thua
,000.00
 
 

Thắng

Tổng Số Điểm: Trên / Dưới - 1st Quarter

Dưới 59 @ 0.81

Atlanta Hawks Washington Wizards

Tiền Cược
,000.00
Thắng / Thua
,000.00
 
 

Thắng

 

Tổng Số Điểm: Trên / Dưới - 1st Quarter

Dưới 56.5 @ 0.87

Brooklyn Nets Oklahoma City Thunder

Tiền Cược
,000.00
Thắng / Thua
,000.00
 
 

Thắng

Tổng Số Điểm: Trên / Dưới - Hiệp 1

Dưới 112.5 @ 0.83

Brooklyn Nets Oklahoma City Thunder

Tiền Cược
,000.00
Thắng / Thua
,000.00
 
 

Thắng

Offline Warships  
#186 Đã gửi : 06/12/2018 lúc 02:03:03(UTC)
Warships


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-12-2011(UTC)
Bài viết: 12,008
Man

Thanks: 8321 times
Được cảm ơn: 3172 lần trong 2604 bài viết
Chân thành cảm ơn bác xaokhan với thầy epsilon, sáng nay bám 2 bác win full Kissing
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang<123
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2018, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 8.113 giây.