M88  12bet
logo

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline Super kotex  
#1 Đã gửi : 29/12/2018 lúc 03:53:31(UTC)
Super kotex


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 17-05-2012(UTC)
Bài viết: 562
Viet Nam
Đến từ: Tập đoàn băng vệ sinh KOTEX

Cảm ơn: 1701 lần
Được cảm ơn: 59 lần trong 56 bài viết
Sáng nay nạp tiền vô qq288 chơi mà sao giờ nó hiện cái bảng to đùng bảo trì đến 31/1/2019. Làm mẹ gì mà bảo trì cả tháng giam tiền trong đó giờ k chuyển quỹ đc. Chat với nhân viên thì nó trả lời kiểu bố đời lắm, mẹ làm càng điên máu lên có ae nào bị không tư vấn với.
thanks 1 người cảm ơn Super kotex cho bài viết.
blacksakura6691 trên 29-12-2018(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline nuoi_vit  
#2 Đã gửi : 29/12/2018 lúc 04:09:27(UTC)
nuoi_vit


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 07-12-2015(UTC)
Bài viết: 1,215

Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 421 lần trong 332 bài viết

mình chơi 288 sáng giờ bình thường mà bạn,trường hợp bạn nó bảo trì khúc nào vậy,bạn nói chi tiết thử ,chứ bọn cksh QQ chúng nó tuyển toàn bọn gái xã hội đường phố nên nó nc bố láo lắm.Nó trả lương thấp nên mấy em có trình độ đéo ai vào làm cả.

thanks 1 người cảm ơn nuoi_vit cho bài viết.
Super kotex trên 29-12-2018(UTC) ngày
Offline Super kotex  
#3 Đã gửi : 29/12/2018 lúc 04:16:58(UTC)
Super kotex


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 17-05-2012(UTC)
Bài viết: 562
Viet Nam
Đến từ: Tập đoàn băng vệ sinh KOTEX

Cảm ơn: 1701 lần
Được cảm ơn: 59 lần trong 56 bài viết
Originally Posted by: nuoi_vit Go to Quoted Post
<p><span style="font-size: 24pt;">m&igrave;nh chơi 288 s&aacute;ng giờ b&igrave;nh thường m&agrave; bạn,trường hợp bạn n&oacute; bảo tr&igrave; kh&uacute;c n&agrave;o vậy,bạn n&oacute;i chi tiết thử ,chứ bọn cksh QQ ch&uacute;ng n&oacute; tuyển to&agrave;n bọn g&aacute;i x&atilde; hội đường phố n&ecirc;n n&oacute; nc bố l&aacute;o lắm<img src="/Images/Emoticons/monkey.gif" alt="" />.N&oacute; trả lương thấp n&ecirc;n mấy em c&oacute; tr&igrave;nh độ đ&eacute;o ai v&agrave;o l&agrave;m cả.</span></p>
Mình sáng nạp tiền vô sòng o sport, xong có chuyển qua sòng opus 1 ít. Giờ o sport nó bảo trì k chuyên quỹ đc, mà mình chuyển quỹ opus cũng k đc luôn càng thấy lạ nữa. Giờ bật chat trực tuyến chỉ thấy 1 màu trắng tinh, k có ai k 1 dòng nào cả, mình hoang mang quá, cuối năm rồi bực mình ghê
Offline nuoi_vit  
#4 Đã gửi : 29/12/2018 lúc 04:21:01(UTC)
nuoi_vit


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 07-12-2015(UTC)
Bài viết: 1,215

Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 421 lần trong 332 bài viết

Originally Posted by: Super kotex Go to Quoted Post

Originally Posted by: nuoi_vit Go to Quoted Post

 

Mình sáng nạp tiền vô sòng o sport, xong có chuyển qua sòng opus 1 ít. Giờ o sport nó bảo trì k chuyên quỹ đc, mà mình chuyển quỹ opus cũng k đc luôn càng thấy lạ nữa. Giờ bật chat trực tuyến chỉ thấy 1 màu trắng tinh, k có ai k 1 dòng nào cả, mình hoang mang quá, cuối năm rồi bực mình ghê

 

xác nhận là bạn đúng,mình mới ck thử số tiền rất lớn (tới 1000vnd) vào 2 cái ópus và o thể thao bị nó nuốt luôn,dkm 

 

Cũng may mình thường chơi ở C thể thao và casino AG hoặc GP ,kể từ khi bọn m88 nó sập thì từ giã opus luôn rồi

Offline nuoi_vit  
#5 Đã gửi : 29/12/2018 lúc 04:24:59(UTC)
nuoi_vit


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 07-12-2015(UTC)
Bài viết: 1,215

Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 421 lần trong 332 bài viết

trường hợp này bạn chủ thớt chỉ biết chờ đợi thôi vì bọn QQ mặc định khi trang cung cấp bảo trì thì chúng nó đéo cho ck tiền về tk chính đc (điếm vãi [email protected]).

thanks 1 người cảm ơn nuoi_vit cho bài viết.
Super kotex trên 29-12-2018(UTC) ngày
Offline Super kotex  
#6 Đã gửi : 29/12/2018 lúc 04:28:54(UTC)
Super kotex


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 17-05-2012(UTC)
Bài viết: 562
Viet Nam
Đến từ: Tập đoàn băng vệ sinh KOTEX

Cảm ơn: 1701 lần
Được cảm ơn: 59 lần trong 56 bài viết
Vậy giờ sao đây bạn. Không lẽ phải đợi 1 tháng nó mới mở bảo trì ra mới chuyển quỹ đc sao? Mà lỡ 1 tháng sau nó k bảo trì xong k lẽ mât àh. Mà làm đéo gì có nhà cái nào bảo trì thể thao hơn tháng trời. Giờ còn ít tiền bên sòng opus mà cũng k chuyển đc lun trời ơi là trời buồn thúi ruộtBrick wall
Offline nuoi_vit  
#7 Đã gửi : 29/12/2018 lúc 04:35:40(UTC)
nuoi_vit


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 07-12-2015(UTC)
Bài viết: 1,215

Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 421 lần trong 332 bài viết

Originally Posted by: Super kotex Go to Quoted Post
Vậy giờ sao đây bạn. Không lẽ phải đợi 1 tháng nó mới mở bảo trì ra mới chuyển quỹ đc sao? Mà lỡ 1 tháng sau nó k bảo trì xong k lẽ mât àh. Mà làm không gì có nhà cái nào bảo trì thể thao hơn tháng trời. Giờ còn ít tiền bên sòng opus mà cũng k chuyển đc lun trời ơi là trời buồn thúi ruộtBrick wall

 

có og kia bị như bạn nó giam 40 củ trong o thể thao,thế là ngày nào cũng kiên trì bấm nút chuyển khoản (cái nút rút hết tiền về tk chính) sau gần 20 ngày bổng dưng 1 ngày nọ tiền nó quay về tk chính 40 củ thế là anh ấy rút về đéo dám chơi mợ tám nữa 

thanks 2 người cảm ơn nuoi_vit cho bài viết.
Super kotex trên 29-12-2018(UTC) ngày, kiemcom88 trên 09-01-2019(UTC) ngày
Offline Super kotex  
#8 Đã gửi : 29/12/2018 lúc 04:41:33(UTC)
Super kotex


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 17-05-2012(UTC)
Bài viết: 562
Viet Nam
Đến từ: Tập đoàn băng vệ sinh KOTEX

Cảm ơn: 1701 lần
Được cảm ơn: 59 lần trong 56 bài viết
Originally Posted by: nuoi_vit Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: Super kotex <a href="/posts/m7599145-Co-bac-nao-choi-qq288-khong-minh-hoi-ti#post7599145"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote">Vậy giờ sao đ&acirc;y bạn. Kh&ocirc;ng lẽ phải đợi 1 th&aacute;ng n&oacute; mới mở bảo tr&igrave; ra mới chuyển quỹ đc sao? M&agrave; lỡ 1 th&aacute;ng sau n&oacute; k bảo tr&igrave; xong k lẽ m&acirc;t &agrave;h. M&agrave; l&agrave;m kh&ocirc;ng g&igrave; c&oacute; nh&agrave; c&aacute;i n&agrave;o bảo tr&igrave; thể thao hơn th&aacute;ng trời. Giờ c&ograve;n &iacute;t tiền b&ecirc;n s&ograve;ng opus m&agrave; cũng k chuyển đc lun trời ơi l&agrave; trời buồn th&uacute;i ruột<img src="/Images/Emoticons/eusa_wall.gif" alt="Brick wall" /> </div></div></p> <p>&nbsp;</p> <p>c&oacute; og kia bị như bạn n&oacute; giam 40 củ trong o thể thao,thế l&agrave; ng&agrave;y n&agrave;o cũng ki&ecirc;n tr&igrave; bấm n&uacute;t chuyển khoản (c&aacute;i n&uacute;t r&uacute;t hết tiền về tk ch&iacute;nh) sau gần 20 ng&agrave;y bổng dưng 1 ng&agrave;y nọ tiền n&oacute; quay về tk ch&iacute;nh 40 củ thế l&agrave; anh ấy r&uacute;t về đ&eacute;o d&aacute;m chơi mợ t&aacute;m nữa&nbsp;<img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /></p>
Chat với nó nó bảo opus với o sporr bảo trì hết rồi. Trời oi giờ ngồi chờ nó cả tháng. Rồi có khi nào nó nuốt lun tiền mình k trời Brick wall
Offline blacksakura6691  
#9 Đã gửi : 29/12/2018 lúc 07:30:09(UTC)
blacksakura6691


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 20-12-2018(UTC)
Bài viết: 54
Viet Nam
Đến từ: ho chi minh

Cảm ơn: 43 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết

Opus của K8 vẫn hoạt động, mà QQ lại bảo trì.
Chỉ là cách đổ lỗi của QQ thôi.

QQ Phủi đít trách nhiệm hết cho nhà cung cấp game.

thanks 1 người cảm ơn blacksakura6691 cho bài viết.
Super kotex trên 29-12-2018(UTC) ngày
Offline Super kotex  
#10 Đã gửi : 29/12/2018 lúc 08:12:26(UTC)
Super kotex


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 17-05-2012(UTC)
Bài viết: 562
Viet Nam
Đến từ: Tập đoàn băng vệ sinh KOTEX

Cảm ơn: 1701 lần
Được cảm ơn: 59 lần trong 56 bài viết
Originally Posted by: blacksakura6691 Go to Quoted Post
<p><span style="font-size: 14pt;">Opus của K8 v&acirc;̃n hoạt đ&ocirc;̣ng, mà QQ lại bảo trì.</span><br /><span style="font-size: 14pt;">Chỉ là cách đ&ocirc;̉ l&ocirc;̃i của QQ th&ocirc;i.</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">QQ Phủi đít trách nhi&ecirc;̣m h&ecirc;́t cho nhà cung c&acirc;́p game.</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"><img src="/Images/Emoticons/monkey.gif" alt="" /></span></p>
Opus của qq188 cũng bình thường mà có mình nó vậy. K biết có dính phốt gì k nữa Brick wall
Offline blacksakura6691  
#11 Đã gửi : 30/12/2018 lúc 03:10:13(UTC)
blacksakura6691


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 20-12-2018(UTC)
Bài viết: 54
Viet Nam
Đến từ: ho chi minh

Cảm ơn: 43 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết

Originally Posted by: Super kotex Go to Quoted Post
Sáng nay nạp tiền vô qq288 chơi mà sao giờ nó hiện cái bảng to đùng bảo trì đến 31/1/2019. Làm mẹ gì mà bảo trì cả tháng giam tiền trong đó giờ k chuyển quỹ đc. Chat với nhân viên thì nó trả lời kiểu bố đời lắm, mẹ làm càng điên máu lên có ae nào bị không tư vấn với.

 

Hết bảo trì rồi, vào rút nhanh kẻo nó bảo trì lại

Cứ tưởng chuyển quỹ xong phải cược 1 vòng rồi mới được rút, Ai dè rút thử 1 phút tiền về không cần 1 vòng cược gì hết, dù mình đã đăng ký gói khuyến mãi 22 vòng cược trả sau.

dù sao vẫn vote cho QQ :V

Sửa bởi người viết 30/12/2018 lúc 03:16:36(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

QQ188.Viet  
#12 Đã gửi : 09/01/2019 lúc 12:09:05(UTC)
QQ188.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 05-04-2016(UTC)
Bài viết: 2,709
Đến từ: QQ188.COM

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 102 lần trong 90 bài viết

- Xin chào tất cả các anh chị em, em rất xin lỗi về vấn đề của anh chị đã găp phải, tập đoàn QQ bên em làm ăn trên thị trường bao nhiêu năm nay rồi, đã có rât nhiều người chơi và rút được rất nhiều tiền rồi đấy ạ, với lượng khách đông nhiều lúc không tránh khỏi sai sót, mong các anh chị bỏ qua cho đội cskh, cũng như làm dâu trăm họ thôi ạ.

- trứ bọn e cũng muốn các anh, chị em chơi được càng nhiều càng tốt

- Và cũng có một số nhà cái khác đang cố tình đá xoáy, đá đểu hay móc lốp thì cứ thoải mái ạ, vì QQ chứa bao giờ đi nói xấu hay đá đểu bất kỳ nhà cái nào trên thị trường cả, tất cả đều cạnh tranh công bằng. và QQ luôn như vậy

 

Nhà cái uy tín QQ188

Siêu khuyến mãi 200% nạp tiền chào đón thành viên mới lên tới 2.000.000 VNĐ ngay TẠI ĐÂY 

http://www.qq188k.com/Promotion

https://www.qq288r.com/vi-VN/Home

➤ Link FB QQ101: https://goo.gl/V3Vg2p
➤ Link FB QQ288: https://goo.gl/AXHfkq
➤ Link FB QQ724: https://goo.gl/blWJ6k
➤ Link FB QQ1x2: https://goo.gl/Jomk0C

 Thưởng 200% nạp tiền lần đầu.
 Cho phép gửi tiền qua người thứ 3
 Hoa hồng hàng tuần lên tới 3% và cao nhất VN
 Không xác nhận CMND khi nạp rút tiền
 Hỗ trợ chơi xổ số 3 miền Bắc Trung Nam

🔴 Dịch vụ nạp tiền và rút tiền rất nhanh, chỉ 5-10 phút là xong. Giao dịch cực kì đơn giản: không yêu cầu xác minh CMND, hay bất cứ giấy tờ nào khác khi nạp rút tiền. Một ngày có thể rút tiền không giới hạn, gửi tiền vào có thể rút tiền ra bất cứ lúc nào mà không yêu cầu gì. Không như một số nhà cái khác là phải đủ vòng cược mới được rút. Tập đoàn cá cược QQ chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách.

 

 UY TÍN #QQ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH TẠI ĐÂY:
➤ Link xác nhận uy tín: https://goo.gl/6UYJ9g

 

MỘT SỐ ƯU ĐIỂM CỦA TẬP ĐOÀN QQ SO VỚI NHỮNG NHÀ CÁI KHÁC TRÊN THỊ TRƯỜNG:

1. Không cần phải xác minh CMND hay bất kì giấy tờ gì khác khi nạp rút tiền.

2. Hoa hồng hoàn trả siêu khủng, cao nhất Việt Nam.

3. Hỗ trợ nạp tiền qua người thứ 3, tốc độ nạp rút tiền cực nhanh.

4. Đầy đủ kèo, thoải mái cược với 3 phòng Thể Thao và 10 sòng Casino.

5. Hỗ trợ chơi lô đề, xổ số 3 miền BẮC TRUNG NAM.

6. Rút tiền tỉ vô tư, đã có nhiều người xác nhận trên cadovn tại link dưới chữ ký.

7. Là đối tác tài trợ chính thức của giải đấu Laliga 2018 (trận nào có Real hoặc Bà Xã, trận đó có QQ)

   Các khuyến mãi mới nhất được cập nhật tại đây

 

 

  Các bạn có thể tự check uy tín của QQ288 tại liên kết dưới chữ ký. Cảm ơn vì đã xem bài viết này   

 

1. Link vào QQ188

2. Link vào QQ288

3. Link vào QQ101

4. Link vào QQ1X2

5. Link vào QQ724

6. Link vào QQ801

7. Link vào QQ808

8. Link vào QQ820

9. Link vào QQ828

10. Link vào QQ882

11. Link vào QQ8889

12. Link vào QQKlik

13. Link vào QQLiga

14. Link vào QQVegas

15. Link vào QQFunbet

16. Link vào QQFortuna

17. Link vào QQHappy21

18. Link vào QQFunworld

LINK VÀO CÁC TRANG CÁ CƯỢC CỦA TẬP ĐOÀN QQ

 
QQ188.Viet  
#13 Đã gửi : 09/01/2019 lúc 12:15:24(UTC)
QQ188.Viet


Danh hiệu: Sportsbook Representative

Nhóm: Sportsbook Representative
Gia nhập: 05-04-2016(UTC)
Bài viết: 2,709
Đến từ: QQ188.COM

Cảm ơn: 141 lần
Được cảm ơn: 102 lần trong 90 bài viết

 - QQ288 đang có khuyễn mãi hấp dẫn từ 8/1/2018 đến 8/2/2019 xin mời mọi người ghé qua tham khảo ạ.

 

PRAGMATIC PLAY RED POCKET CASHbắt đầu từ ngày 8/1/2019 - 8/2/2019 (GMT+8)

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN :

1. Bao lì xì  đỏ PP bắt đầu từ ngày 8/1/2019 - 8/2/2019 (GMT+8)

2. Khi chơi các game quy định trong thời gian khuyến mãi sẽ có cơ hội nhận bao lì xì đỏ với giải thưởng ngẫu nhiên.

3. Giải thưởng 3,200,000 VND sẽ trao cho những người chơi may mắn.

4. Mức cược tối thiểu yêu cầu cho mỗi vòng cược là 6 VND.

5. Các trò chơi yêu cầu cho vòng đua  như bên dưới :

Treasure Horse Triple Dragons Peking Luck 888 Dragons Wolf Gold Joker's Jewels
Golden Pig Triple Tigers Chilli Heat 7 Piggies 5 Lions Fire88
Asgard Monkey Madness Great Rhino Da Vince's Treasure Caishen's Gold Journey to the West

 6. Danh sách người chiến thắng sẽ được thông báo vào mỗi ngày kế tiếp lúc 16:00 GMT+8 trong suốt thời gian khuyến mãi bời  Pragmatic Play.

7. Các giải thưởng còn lại sẽ được làm mới trên bảng xếp hạng .

8. Công ty có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào.

# of Prizes VND
1 26,660
1 11,660
1 5,660
3 2,660
4 2,060
8 860
20 260
30 200
100 110
100 50

 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 7.971 giây.